Salı , 23 Nisan 2019  
    ANA SAYFA
    Gündem                   
    Politika                   
    Dünya                      
    Ekonomi                  
    Güncel                     
    Spor                         
    Sağlık                       
    Yaşam                     
    Bilim ve Teknoloji 
    Kültür ve Sanat     
    Magazin                  
    Eğitim                      
    Kadın ve Aile        
    Yazarlar
    Söyleşi / Haber
    Video Haberler
      Künye
      İletişim
      Reklam

Haberlerde AraTCMB Döviz Kuru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SİTE İSTATİSTİĞİ
 BUGUN 263537  
 TOPLAM 703286430  
08.06.2007 itibariyle
YAZARLAR
Prof.Dr. Yaşar Nuri ÖZTÜRK
Yazara E-Posta Gönder
GEMİ SU ALIYORGemiden maksat genelde dünya, özelde de Türkiye’dir.


İs­lam Pey­gam­be­ri'nin söz­le­ri ara­sın­da, bir top­lu­mu çö­küş ve ba­tı­şa gö­tü­ren temel yanılgıya dik­kat çe­ken bir ge­mi ben­zet­me­si var­dır.


 


Müthiş mi müthiş bir benzetme!


 


Hz. Peygamber bu sö­zün­de, genel insanlık câmiasındaki veya özel olarak herhangi bir top­lum­da­ki hak­sız­lık ve zu­lüm­le­re ön­ce se­bep olan, son­ra da bun­la­ra se­yir­ci ka­lan servet ve refahla azmış odak­la­rı­n ha­zır­la­dık­la­rı fe­la­ket­li tab­lo­ya işa­ret eder­ken top­lu­mu bir ge­mi­ye ben­zet­miş­tir.


 


Herkesin bindiği, ama birilerinin hoyratça yararlanıp geleceğini umursamadığı bir gemidir bu.


 


Dünyanın ve o arada Türkiye’nin içinde bulunduğu ‘2008 büyük krizi’ bu gemi benzetmesini vicdanlara bir kez daha hatırlatmayı kaçınılmaz kılmaktadır.


 


Biz, kendi payımıza, bu görevimizi yapıyor, hatırlıyor ve hatırlatıyoruz.


 


Ge­mi­de­ki in­san­la­rın bir kıs­mı üst­te, gü­ver­tede sey­ret­mek­te, di­ğer bir kıs­mı ise alt kat­ta, am­bar­da kü­me­len­miş bu­lun­mak­ta­dır.


 


Üst­te­ki­ler mut­lu, ke­yif­li, ni­met için­de bir grup­tur. Ve bun­lar, alt­ta­ki­le­rin içe­cek-kul­la­na­cak su is­tek­le­ri­ne “Bi­ze ne!” di­ye­rek olum­suz ce­vap ver­miş, on­la­rın ih­ti­yaç­la­rıy­la il­gi­len­me­miş­ler­dir. Bu­nun üze­ri­ne, hem ça­re­siz ka­lan hem de öf­ke ve hınç­la do­lan ‘alt­ta­ki­ler’, ih­ti­yaç­la­rı­nı gi­der­mek için, ba­rın­dık­la­rı ambar ka­tın­dan ge­mi­yi de­le­rek ne­hir­den su al­ma ha­zır­lı­ğı­na gir­miş­ler­dir.


 


?im­di, ‘üst­te­ki­ler’, bu­na mü­da­ha­le ede­rek ge­mi­nin de­lin­me­si­ni ön­le­mek ye­ri­ne zevk ve gaf­let için­de yan yat­ma­ya de­vam eder­ler­se ge­mi ba­ta­cak ve so­nuç­ta, gü­nah­lı­lar da gü­nah­sız­lar da suyun di­bi­ni boy­la­ya­cak­tır. Gemiyi yüzdürmeye yarayan su, geminin mahvolmasına yol açacaktır...


 


Bu istiâre (eğ­re­ti­le­me) iki nok­ta­nın al­tını, eş­siz bir isa­bet­le çi­z­miş­tir:


 


1. Top­lum­da­ki yı­kı­cı ge­liş­me­le­re, ni­met ve re­fah­la şı­ma­ra­rak top­lu­mun di­ğer ke­sim­le­ri­ni unu­tan vur­gun­cu-ha­zır­cı ko­da­man ta­kım se­bep ol­mak­ta­dır,


 


2. Ay­nı ta­kım; ih­mal­ler, hor­lan­ma­lar yü­zün­den kin ve nef­ret­le do­la­rak top­lu­mu tah­ri­be baş­la­yan ve bir tür ‘şer’ kuv­ve­te dö­nü­şen odak­lar kar­şı­sın­da sus­mak­ta, zevk ve sa­fa mor­fi­niy­le uyuş­muş­lu­ğu sür­dü­re­rek çö­küş ve ba­tı­şa se­yir­ci kal­mak­ta­dır.


 


 


Türkiye’de, gü­ne­şin ba­tı­şıy­la do­ğu­şu ara­sın­da­ki çı­kar ve he­sap­la­rı­nı her ­şe­yin üs­tün­de tu­tan­lar, yani geminin üst katındakiler ül­ke­yi bu­gün­le­re ge­tir­miş­ler­dir.


 


Slo­gan ve ede­bi­yat­la ne ka­dar örterlerse örtsünler, du­rum çok kötüdür. Türkiye’nin 400 milyar doların üstünde borcu vardır ve yeni kriz bütün dehşetiyle üstümüze gelmektedir.


 


Bugünkü iktidarın bu ‘üstümüze gelen dehşet’i yok veya önemsiz göstermesinin arkasındaki sinsi emeli bir başka yazımızda deşifre etmeye çalışacağız.


 


İçinde bulunduğumuz bâdirenin bugünkü dünya diliyle ifadesi, Türkiye’nin bağımsızlığını yitirme noktasına geldiğidir.


 


Tür­ki­ye, acı­lı-ka­hır­lı bir kıv­ra­nı­şın için­de­dir.


 


Gü­na­hın baş so­rum­lu­la­rı şu dört züm­re­yi oluş­tu­ran­lar­dır:


 


1. Po­li­ti­ka­cı­lar,


2. İşve Para çevreleri,


3. Din temsilcileri,


4. Sözde aydınlar (veya hainler).


 


Bu dört grup ve­rim­li bir da­ya­nış­ma ile çı­kar­la­rı­nı ga­ran­ti­le­mek için bin tür­lü oyun ser­gi­le­me­nin zev­ki­ni ya­şar­ken, ge­mi­nin su al­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı söy­le­yen gerçek aydınları ha­yal­pe­rest­lik, ‘ulusalcılık’, abart­ma­cı­lık, ‘aşı­rı ide­a­list­lik, ‘statükoculuk’ gi­bi it­ham­lar­la sus­tur­mak yo­lu­nu seç­ti­ler.


 


Sayılan dört zümre zümreler, ül­ke­nin ve in­sa­nı­mı­zın ya­rın­la­rı­nı de­ğil, günlerini gün etmeyi, iç ve dış imkân odaklarından ulûfe ve alkış almayı dü­şün­dü­ler. Prog­ram­la­rı­nı, pro­je­le­ri­ni, kad­ro­la­rı­nı hep özel menfaatlerinin he­sa­bı­na bağ­lı tut­tu­lar.


 


Ye­di­ler, ye­dir­di­ler, soy­du­lar, soy­dur­du­lar. Al­kış­çı­la­rı he­sa­bı­na dur­ma­dan "iş bi­tir­di­ler." Ne mide­le­ri doy­du ne de hırs­la­rı. De­ma­go­ji­yi, ya­la­nı, al­dat­ma­ca­yı, mas­ke üze­rin­den te­bes­süm da­ğıt­ma­yı hüner san­dı­lar.


 


Tür­be­den Kâbe'ye, mus­haf­tan Al­lah'a de­ğin her ­şe­yi sö­mür­dü­ler.


 


Ruhu bir yana, söz­lük an­la­mı­nı bi­le doğ­ru dü­rüst bil­me­dik­le­ri mu­kad­de­sat­çı­lık, şef­faf­laş­ma, ber­rak­laş­ma, küreselleşme kav­ram­la­rı­nı bi­rer uyuş­tu­ru­cu gi­bi kul­la­na­rak kit­le­le­ri oya­la­dı­lar.


 


Ve bu­ra­la­ra, bu­gün­le­re ge­lindi.


 


Bu­gün Tür­ki­ye'de laç­ka­laş­ma­mış cı­va­ta, aşın­ma­mış kav­ram, dışarıdan kotarılmayan ku­rum hemen hemen kal­ma­mış­tır. Ül­ke­nin in­sa­nı­nı, de­ğer­le­ri­ni, ge­le­ce­ği­ni aziz bi­len kad­ro­lar, yü­rek­ler, el­ler-kol­lar el­bet­te var­dır.


 


Ezi­lip alda­tıl­mış yı­ğın­la­rın du­a­la­rı var­dır.


 


Al­lah'ın bu ül­ke­yi hiç­li­ğe  ve yok­lu­ğa terk et­me­di­ği­ni dü­şün­me­mi­zi, ya­rın­la­ra ü­mit­le bak­ma­mı­zı sağ­la­yan da iş­te bun­lar­dır.


 


Ama ortada, hâlâ haykırılması gereken bir gerçek vardır. Ve o da şudur:


 


Ge­mi su alı­yor, be­ye­fen­di­ler, ha­nı­me­fen­di­ler!

 


Dev­let adam­lı­ğı­nı, ABD ve AB’den “Aferin!” almak sa­nan­lar­la, ke­se ve mide şi­şir­me­yi Se­zar­lık zan­ne­den­le­rin inat ve gaf­let­le­ri yü­zün­den ge­mi su alı­yor.


 


Uya­rı­yı iman ve onur bor­cu bi­len in­sanlar sı­fa­tıy­la şu­nu da söy­le­mek zorundayız:


 


Ümit­siz ol­ma­yalım ama acı­la­ra ve ıs­tı­rap­la­ra ha­zır olalım.


 


Ve bilelim ki, ıstırabın vereceği dersi muallimlere verdiremezsiniz.


 


Biz, yani vicdanını birkaç torba kömüre, dinini haçlılara, onurunu AB ve ABD’ye satmamış bir avuç insanı şimdi ancak, ümit­le­rin ki­ta­bın­da­ki şu söz­le dua ederek teselli bulmaktayız:


 


“İçi­miz­de­ki be­yin­siz­le­rin yap­tık­la­rı yü­zün­den bi­zi helâk eder misin, Al­la­hım!” (A'raf Suresi, 155)


 YAZARIN TÜM YAZILARI
   26/01/2009 - 'KÜRESEL AFETLER' KİTABI ÜSTÜNE
   23/01/2009 - HURAFEDEN KUR'AN'A
   20/01/2009 - 'DİN AMAÇ DEĞİL ARAÇTIR'
   20/01/2009 - İYİLİK VE ONUR
   20/01/2009 - RİYAKARLIK NASIL KOVULUR
   13/01/2009 - HER HALDE KARDEŞİZ
   12/01/2009 - İNSAN GERÇEĞİNDE BİRLEŞMEK
   09/01/2009 - ÇÖZÜMÜN ÜÇ IŞIĞI
   08/01/2009 - ÇÖZÜMÜN TEORİ VE EYLEM SÜRECİ
   07/01/2009 - İSLAM DÜNYASINDA SORUN TEOLOJİK
   06/01/2009 - RAHMET ZAHMETE DÖNÜŞTÜRÜLÜNCE
   05/01/2009 - RAHMETİ ZAHMETE NASIL ÇEVİRDİK
   29/12/2008 - GALİLE'YE SÖVMENİN ONURSUZ RANTI
   25/12/2008 - ÇAĞDAŞ PROMETHEUSLAR
   24/12/2008 - TÜRK SOLUNUN BÜYÜK YANILGISI VE İNADI
   23/12/2008 - DİNİ YANLIŞ OKUMANIN HÜSRANI
   22/12/2008 - GEMİ SU ALIYOR
   19/12/2008 - ILIMLI İSLAM ÜZERİNDE OYUN
   18/12/2008 - YIKILMAK İSTENEN İKİ MİRAS
   17/12/2008 - ATATÜRK'ÜN GÖZÜYLE İRTİCA
   16/12/2008 - EGEMENLİK VE İRTİCA
   15/12/2008 - HALKIN İSTEĞİNE CEVABIMDIR
   04/12/2008 - GÜVEN BUNALIMINA DİKKAT
   03/12/2008 - İŞLETİLEN AKLIN MEYVESİ: BİLİM
   02/12/2008 - AKIL VE İŞLETİLEN AKIL
   01/12/2008 - KUR'AN İRTİCADAN ŞİKAYETÇİ
   28/11/2008 - LAİKLİK KONUSUNUN SADEDİ NEDİR?
   27/11/2008 - LAİKLİK YEMİNİ VE ÖTESİ
   26/11/2008 - LAİKLİĞE İKİ KOLDAN SALDIRI
   25/11/2008 - ATATÜRK'E SALDIRININ ÖTEKİ ADI
Yazarın Sitemizdeki  Kayıtlı Toplam Yazısı : 85

Sayfa :


 1   2 -  3 -

Kampanya detayları için TIKLAYINIZ

Tasarım & Programlama SK WT © 2007 - İçerik © Copyright 2007Ulusal Ses Haber Portalı