Salı , 23 Nisan 2019  
    ANA SAYFA
    Gündem                   
    Politika                   
    Dünya                      
    Ekonomi                  
    Güncel                     
    Spor                         
    Sağlık                       
    Yaşam                     
    Bilim ve Teknoloji 
    Kültür ve Sanat     
    Magazin                  
    Eğitim                      
    Kadın ve Aile        
    Yazarlar
    Söyleşi / Haber
    Video Haberler
      Künye
      İletişim
      Reklam

Haberlerde AraTCMB Döviz Kuru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SİTE İSTATİSTİĞİ
 BUGUN 208352  
 TOPLAM 703231245  
08.06.2007 itibariyle
YAZARLAR
Prof.Dr. Yaşar Nuri ÖZTÜRK
Yazara E-Posta Gönder
İNSAN GERÇEĞİNDE BİRLEŞMEKİnsan gerçeğinde birleşmenin anlamı üstüne
Çok boyutlu bir konu üzerindeyiz.


Ba­kış açı­sı­na gö­re se­bep­ler, çı­kış yol­la­rı ve öne­ri­ler sı­ra­la­na­bi­lir. Bir veya birkaç gazete yazısı bün­ye­sin­de felsefî ve ta­rih­sel tah­lil­ler yapmak hem müm­kün ol­maz hem de ge­nel­lik­le ge­rek­siz gö­rü­lür.


 


Ben­de­niz, her boyutta ve her mekânda, ça­tış­ma ve didiş­me sü­re­cin­den di­ya­log, ba­rış ve uz­laş­ma sü­re­ci­ne ge­çi­şin omur­ga nok­ta­sı­na şu baş­lı­ğı koy­ma­nın so­nu­ca gö­tü­rü­cü ola­ca­ğı ka­nı­sı­nı ta­şı­yo­rum:


 


İn­san Ger­çe­ğin­de Bir­leş­mek.


 


Bu­nu da­ha da kı­sal­ta­rak ‘İn­san­da Bir­leş­mek’ şek­li­ne de ge­ti­re­bi­li­riz.


 


Bu te­mel baş­lı­ğın dört alt baş­lı­ğı ola­cak­tır bu haftaki yazılarımızda:


 


1. Di­nin (din­le­rin) ga­ye ol­mak­tan çı­ka­rıl­ma­sı,


2. İmkânların pay­la­şıl­ma­sı


3. Nü­fu­sun sayısını değil, niteliğini öne çı­ka­ran bir nü­fus po­li­ti­ka­sı.


 


 


İN­SAN GER­ÇE­?İ DE­NİN­CE:


 


İn­san ger­çe­ği, ruh­çu ve ma­ter­ya­list tüm dü­şün­ce­le­rin or­tak ger­çe­ği­dir. İn­sa­nın mut­lu­luk, esen­lik ve tekâmülü din­ler­de esas ol­du­ğu gi­bi, tüm fel­se­fe­ler­de de esas­tır.


 


Hiç­bir an­la­yış ve sis­tem, in­sa­nı gör­mez­lik­ten ge­le­rek, in­sa­nı ke­na­ra ite­rek ha­re­ket ve­ya va­rış nok­ta­sı be­lir­le­me­ye kalk­ma­mış­tır, kalk­maz.


 


Din­ler, ge­nel kanıya göre, Tan­rı di­ye an­dı­ğı­mız en son gerçeği ya­hut o gerçekle mü­na­se­be­ti bi­rin­ci sı­ra­ya ko­yar­lar.


 


Dinlerde, in­sa­nın in­san­la mü­na­se­be­ti­nin dü­zen­len­me­si, uzaktan bakıldığında, ikin­ci sı­ra­da­dır ama iyice yaklaşarak baktığınızda durum öyle değildir. Yani dinin içine girerek yakından baktığınızda, dinde de birinci derecede önemli olan, insanın insanla münasebetidir.


 


Kur’an, insanın insanla münasebeti ikinci sıraya atılıp insan aldatılmasın diye, ‘dindarlığın insanlar arası ilişkilerde bir değer ölçüsü olmasını din dışı’ ilan etmiştir.


 


Kur’an’ın açık ifadesine göre, dindarlık yani takva, sadece insanla Allah arasında değer ölçüsüdür. Ve takvanın kimde olduğunu da yalnız Allah bilir.


 


Toplumsal münasebetlerde değer ölçüsü, dindarlık değil, herkesin yaptığı işte ehliyet ve liyakat sahibi olmasıdır.


 


Kur’an’ın bu mucize söylemi, dinci tezgâhlar tarafından tersine çevrilmiş, dindarlık insanlar arası ilişkilerin bir numaralı değeri ve değer ölçüsü yapılmıştır.


 


Ve mesela, Cumhuriyet Türkiyesi’nin ikibinli yıllarında, hem de ülkenin parlamento başkanının ağzından şu din dışı talep ifadeye konabilmiştir:


 


“Dindar cumhurbaşkanı istiyoruz!”


 


Bu söylem, tam bir İslamdışılık, tam bir Kur’andışılıktır.


 


Eğer bunu halk istiyor diyorlarsa o halka bunu din adına öğretenler dindışı ve Kur’andışıdır.


 


“Suç kimindir” sorunsunun cevabını dinci politika cazgırlarıyla onlara bîat edenler tartışsın.


 


Biz işimize bakalım:


 


Bir di­nin ta­rih önün­de­ki esas im­ti­ha­nı bu ikin­ci mü­na­se­be­tin ça­pı ve dü­zen­le­ni­şi ile be­lir­len­mek­te­dir.


 


?öy­le ve­ya böy­le, hü­ma­nist un­sur­lar, din­le­rin de aslî un­sur­la­rı ola­rak dik­kat çek­mek­te­dir. Ya­ni din­ler­de de merkezî gerçeklerden bi­ri, ba­zı­la­rın­da bi­rin­ci­si in­san­dır.


 


Son tahlilde, din­le­ri de, en azından teoride, ‘Tan­rı kav­ra­mı­nı mer­ke­ze otur­tan hü­ma­nist sis­tem­ler’ ola­rak gö­re­bi­li­riz. Ör­ne­ğin, Kur'an'a bak­tı­ğı­mız­da, ‘çe­kir­de­ği­ni Al­lah'ın oluş­tur­du­ğu bir hü­ma­nizm’ ile kar­şı­laş­ma­ktayız. Bu­nun bir baş­ka ifa­de­si şu ola­bi­lir:


 


Kur'an'da, Al­lah rı­za­sıy­la in­san hak­la­rı (ve­ya in­sa­nın mut­lu­lu­ğu), bir­leş­ti­ril­miş­tir. En üst se­vi­ye­de mis­tik kav­ram­lar­dan en ba­sit fı­kıh ku­ral­la­rı­na ka­dar tüm alan­lar­da bu­nu gör­mek müm­kün ol­mak­ta­dır.


 


Kur'an, in­sa­nın kah­rı ve dış­lan­ma­sı pa­ha­sı­na el­de edi­le­cek bir ‘Al­lah rı­za­sı’ ola­ca­ğı­nı ka­bu­l etmemektedir. Bu, yi­ne Kur'an'ın ifadelerine gö­re, tüm pey­gam­ber­le­rin me­sa­jın­da ay­nen böy­le­dir. Bu­nun için­dir ki, Kur'an, tüm pey­gam­ber­le­rin teb­liğ et­ti­ği me­sa­ja or­tak ve tek ke­li­me­lik bir ad koy­muş­tur: İs­lam. Ya­ni ba­rış, esen­lik ve mut­lu­luk için var­lı­ğın esa­sı­na, Al­lah'a tes­li­m olmak...


 


Adı, ba­rış ve esen­lik ke­li­me­le­rin­den tü­re­miş bir din, ‘in­san için din’ ola­bi­lir, ‘in­sa­na rağ­men  din’ as­la ola­maz.


 


De­mek olu­yor ki, ruh­çu-ide­a­list an­la­yış­lar­la, ma­ter­ya­list-hü­ma­nist an­la­yış­la­rın or­tak bir pay­da­la­rı var: İn­sa­nı gö­z ar­dı et­me­mek, in­san ger­çe­ği­ni mer­kez­den uzak tut­ma­mak.


 


Bi­zim öz­le­mi­miz, umu­du­muz ve öne­ri­miz şu­dur:


 


Ye­ni bir ça­ğın şa­fak çiz­gi­le­ri­ni sey­ret­mek­te olan bu­gün­kü in­san­lık, di­ne ina­na­nı-inan­ma­ya­nı, ruh­çu­su-ma­ter­ya­lis­ti, din­da­rı-ya­rı dinda­rıy­la bu ‘in­san or­tak pay­da­sı’nda bir­le­şe­bi­lir.


 


Or­tak pay­da­nın olmazsa olmazlarını öne çı­ka­ra­rak or­tak ge­le­ce­ği­mi­zi, or­tak ba­zı de­ğer­ler üze­ri­ne otur­ta­bi­li­riz. Bu­nu yap­mak, her­ke­sin ken­di­ne öz­gü alt baş­lık­la­rı­nı ko­ru­ma­sı­na, alt kim­lik ve de­ğer­le­ri ya­şa­ma­sı­na en­gel de­ğil­dir.


 


Or­tak pay­da­mız olan in­san ger­çe­ği bi­ze, alt baş­lık­lar­da bir­bi­ri­mi­ze say­gı­lı ve an­la­yış­lı ol­ma­yı za­ten öğ­re­te­cek­tir.


 


Ye­ter ki biz ni­yet ede­lim.


 


Bundan sonraki üç (veya dört) yazımızda, ‘ortak paydada birleşme’ gerçeğinin hayata geçmesi için atılacak temel adımlara dikkat çekeceğiz


 YAZARIN TÜM YAZILARI
   26/01/2009 - 'KÜRESEL AFETLER' KİTABI ÜSTÜNE
   23/01/2009 - HURAFEDEN KUR'AN'A
   20/01/2009 - 'DİN AMAÇ DEĞİL ARAÇTIR'
   20/01/2009 - İYİLİK VE ONUR
   20/01/2009 - RİYAKARLIK NASIL KOVULUR
   13/01/2009 - HER HALDE KARDEŞİZ
   12/01/2009 - İNSAN GERÇEĞİNDE BİRLEŞMEK
   09/01/2009 - ÇÖZÜMÜN ÜÇ IŞIĞI
   08/01/2009 - ÇÖZÜMÜN TEORİ VE EYLEM SÜRECİ
   07/01/2009 - İSLAM DÜNYASINDA SORUN TEOLOJİK
   06/01/2009 - RAHMET ZAHMETE DÖNÜŞTÜRÜLÜNCE
   05/01/2009 - RAHMETİ ZAHMETE NASIL ÇEVİRDİK
   29/12/2008 - GALİLE'YE SÖVMENİN ONURSUZ RANTI
   25/12/2008 - ÇAĞDAŞ PROMETHEUSLAR
   24/12/2008 - TÜRK SOLUNUN BÜYÜK YANILGISI VE İNADI
   23/12/2008 - DİNİ YANLIŞ OKUMANIN HÜSRANI
   22/12/2008 - GEMİ SU ALIYOR
   19/12/2008 - ILIMLI İSLAM ÜZERİNDE OYUN
   18/12/2008 - YIKILMAK İSTENEN İKİ MİRAS
   17/12/2008 - ATATÜRK'ÜN GÖZÜYLE İRTİCA
   16/12/2008 - EGEMENLİK VE İRTİCA
   15/12/2008 - HALKIN İSTEĞİNE CEVABIMDIR
   04/12/2008 - GÜVEN BUNALIMINA DİKKAT
   03/12/2008 - İŞLETİLEN AKLIN MEYVESİ: BİLİM
   02/12/2008 - AKIL VE İŞLETİLEN AKIL
   01/12/2008 - KUR'AN İRTİCADAN ŞİKAYETÇİ
   28/11/2008 - LAİKLİK KONUSUNUN SADEDİ NEDİR?
   27/11/2008 - LAİKLİK YEMİNİ VE ÖTESİ
   26/11/2008 - LAİKLİĞE İKİ KOLDAN SALDIRI
   25/11/2008 - ATATÜRK'E SALDIRININ ÖTEKİ ADI
Yazarın Sitemizdeki  Kayıtlı Toplam Yazısı : 85

Sayfa :


 1   2 -  3 -

Kampanya detayları için TIKLAYINIZ

Tasarım & Programlama SK WT © 2007 - İçerik © Copyright 2007Ulusal Ses Haber Portalı