Salı , 23 Nisan 2019  
    ANA SAYFA
    Gündem                   
    Politika                   
    Dünya                      
    Ekonomi                  
    Güncel                     
    Spor                         
    Sağlık                       
    Yaşam                     
    Bilim ve Teknoloji 
    Kültür ve Sanat     
    Magazin                  
    Eğitim                      
    Kadın ve Aile        
    Yazarlar
    Söyleşi / Haber
    Video Haberler
      Künye
      İletişim
      Reklam

Haberlerde AraTCMB Döviz Kuru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SİTE İSTATİSTİĞİ
 BUGUN 230270  
 TOPLAM 703253163  
08.06.2007 itibariyle
YAZARLAR
Prof.Dr. Yaşar Nuri ÖZTÜRK
Yazara E-Posta Gönder
HER HALDE KARDEŞİZ      
Dünkü yazımda değindiğim ‘ortak payda’yı kavramamızda bize bir ufuk açacağına inandığım bir sözü, İslam'ın, Hz. Muhammed'den sonra en büyük insanı kabul edilen Hz. Ali'nin bir sözünü dikkatlere sunmak isterim. Müslümanların yöneticisi (Emî­rul Mü’minîn) sıfatıyla valilerine gönderdiği bir genelgede Hz. Ali şöyle diyor:


“İn­san­lar si­zin her hal­de kar­de­şi­niz­dir: Bu, ya dinde kar­deş­lik olur ya­hut da hil­kat­te ya­ni ya­ra­tı­lış­ta kar­deş­lik olur.”


 


?im­di biz, Hz. Ali'nin çağ­lar öte­sin­den vic­dan ku­la­ğı­mı­za ula­şan bu sö­zü­nün al­tı­nı çi­ze­bi­lir, or­tak pay­da­mız olan ‘ya­ra­tı­lış­ta kar­deş­lik’ ger­çe­ğin­den ha­re­ket­le ge­le­cek gün­le­re iliş­kin çö­züm­ler üre­te­bi­li­riz.


 


Bu na­sıl ola­cak­tır?


 


İnsan ortak paydasında bir­leş­me­nin ger­çek­le­şe­bil­me­si için atı­la­bi­le­cek ilk adım­lar­dan bi­ri­, bel­ki de bi­rin­ci­si, paylaşmaktır. Bir biçimde paylaşmak.


 


Allah ile aldatan dinci simsarlar ne derlerse desinler, Kur’an’ın yüzlerce ayetiyle istediği de budur.


 


Hil­kat kar­deş­li­ği ru­hu­na ya­kı­şan bir pay­la­şım ah­la­kı ge­liş­tir­mek, bü­yük in­san­lık câmiasının mut­lu­lu­ğu için, Ya­ra­tı­cı'nın öner­di­ği yol­dur. Pey­gam­ber­ler bu yo­lun, ik­na ve teş­vik­le ya­ni vic­dan ve ir­fa­nı iş­le­te­rek so­nuç al­mak is­te­yen temsilcile­ri­dir.


 


Vic­dan ve ir­fan yo­lu iş­le­til­mez ise hukuksal yaptırımlar işlemelidir.


 


Hukuksal yaptırımlar da işletilmez ise o za­man kan olur, des­po­tizm olur, ka­hır ve şid­det olur. İş bir nok­ta­ya ge­lir ki, Mu­ham­med İk­bal gi­bi bir Kur'anî ve Muhammedî vic­dan, Marx’ın Das Ka­pi­tal'ine ‘Ceb­ra­il­siz Kutsal Ki­tap’ de­mek ih­ti­ya­cı­nı du­yar. Neden? ?undan:


 


Tan­rı­sal ira­de­ye ya­kın­lık açı­sın­dan, zor­ba­lık­la pay­la­şı­ma gir­miş bir dün­ya bile hiç pay­laş­ma­yan bir dün­ya­dan iyidir.


 


 


 


ÇA? BİZE DİYOR Kİ…


 


Çağın insanlık gerçeği bize şunu söylüyor:


 


Gerçek bir pay­la­şı­mı sistem ve hukuk imkânlarını kul­la­na­rak ger­çek­leş­tirebilirsiniz, sadaka üç kağıtçılığı ile değil.


 


Çağımızın temel kavramlarından biri değil, birincisi olan ‘sosyal devlet’ işte bu gerçeğin ve zorunluluğun ürünüdür.


 


Bu ilke, bizim anayasamızda da var ama önce liberal soyguncuların hırsızlıkları, sonra da dinciliğin akıl almaz vurgunları o ilkeyi işlemez hale getirmektedir.


 


İnsan, paylaşımı, küçük çıkarlar için saf dışı ederek, mut­lu­lu­ğu­nu ken­di el­le­riy­le bo­ğu­yor.


 


Ça­ğı­mız, bu nok­ta­da, in­sa­nın ken­di ha­li­ne bı­ra­kıl­ma­sı­na seyirci kalınacak bir za­man de­ğildir.


 


Yer­yü­zü sof­ra­sı­nın tüm ni­met­le­ri tüm in­san­lık için gön­de­ril­miş­tir. Sof­ra­nın bir­kaç açık­göz ta­ra­fından talan edilmesine se­yir­ci ka­lı­na­maz.


 


Bizim, son çıkan kitabımız ‘Küresel Âfetler’de israf ve kamu malı talanını da bir küresel âfet göstermemiz hayatî önemde bir mesaj içeriyor. O konuda verdiğimiz ayrıntılar dikkate değer ayrıntılardır.


 


Bu­gün in­san hak­la­rı, ül­ke­le­rin ken­di iç so­run­la­rı ol­mak­tan çı­ka­rıl­mış, ulus­la­ra­ra­sı câmianın kol­la­yıp gö­zet­ti­ği bir ya­pı­ya ulaş­tı­rıl­mış­tır. Ni­met ve imkânların pay­la­şı­mında da ay­nı tarz dü­zen­le­me­le­re, hi­ma­ye­le­re ih­ti­yaç var­dır.


 


Ko­mü­nizm, se­fa­let­le­rin eşit pay­la­şı­mı­nı ge­tir­di­ği için çök­tü. Ama bu, ni­met­le­rin adaletsiz pay­la­şı­mı­nı esas alan kapitalizmin sonsuza dek yaşayacağı anlamına gelmiyor.


 


İnsanlık ‘üçüncü yol’u aramaya başladı bile.


 


Ko­mü­niz­min çö­kü­şü, ka­pi­ta­liz­me bü­yük bir şı­ma­rık­lık duy­gu­su ver­miş ol­mak­la bir­lik­te, in­san ger­çe­ği­ni bi­len­le­rin, çok ya­kın bir za­man­da ka­pi­ta­liz­min ye­ni­den ecel ter­le­ri dök­me­ye baş­la­ya­ca­ğı­nı tah­min et­me­le­ri zor de­ğil­dir.


 


‘Küresel Âfetler’ kitabımızda anlattığımız gerçeklerden biri de budur.


 


O hal­de, ye­niden, se­fa­let­le­ri pay­laş­ma du­ru­mun­da kal­ma­mak için ulus­la­ra­ra­sı câmianın, ni­met ve imkân pay­la­şı­mı­nı da ev­ren­sel yaptırımlara bağ­lan­mış bir bi­çim­de dü­zen­le­me­si ka­çı­nıl­maz­dır. İn­san Hak­la­rı Ev­ren­sel Bil­dir­ge­si'nin ya­zı­dan ya­şa­nan ha­ya­ta geç­me­si bu sa­ye­de müm­kün ola­bi­lir.


 


 


MÜSLÜMANLAR NE YAPIYOR?


 


İs­lam ima­nı için­de bir de­ğer­len­dir­me yap­tı­ğı­mız­da biz Müs­lü­man­la­ra çok şey düş­tü­ğü­nü gö­re­bil­mek­te­yiz. Keşke, İslam dünyasının kırk yılını bir metre bezle uğraşarak geçirmek yerine insanlığın önüne şu gerçeği çıkarsaydık:


 


Kur'an, bir an­lam­da pay­la­şım ah­la­kı­nın ki­ta­bı­dır. O, insana şunu söylüyor:


 


“Sev­di­ği­niz şey­ler­den baş­ka­la­rı­na pay çı­kar­ma­dık­ça za­fer ve mut­lu­lu­ğa as­la ula­şa­maz­sı­nız” (Âli İm­ran su­re­si, 92)


 


İs­lam dün­ya­sı, ra­di­kal pay­la­şım ha­ta­la­rı içinde­dir.


 


Bir­kaç ku­ruş zekât ver­mek ve­ya bir­kaç yok­su­lu do­yur­mak­la, Kur'an'ın in­fak ru­hu ayak­ta dur­maz.


 


Biz, uzay ça­ğı­nın fık­hı­nı oluş­tu­ra­bil­sey­dik Kur’an’daki ‘in­fak’ (paylaşım)  kav­ra­mı­nı da uzay ça­ğı­nın gerçeklerine gö­re an­la­yıp an­la­ta­cak­tık.


 


Ma­a­le­sef bu­nu ya­pa­ma­dık.


 


Batı, İslam dünyası bunu yapamasın diye dişini tırnağına takmış uğraşıyor. ‘Hıristiyan emperyalizminin kurnaz kodamanları’ İslam dünyasının ayağına sürekli çalı dolandırarak, bu hayatî meselelere vakit ayırmasını mutlaka engelliyor.


 


BOP denen melanet projesi, işte bu çalıların en zehirlisi, en dikenlisidir.


 


Türkiye’yi Afganlaştırmayı amaçlayan bu melanet projesinin Orta Doğu’daki ‘eşbaşkanı’ Türkiye’nin başındaki dinci iktidarın laiklik karşıtı söylemlerle kariyer yapmış lideridir.


 


Yani bizim için şafak henüz uzaklarda.


 


Bi­zim, bü­yük in­san­lık top­lu­mu­na ör­nek ol­mak gi­bi bir iman bor­cu­muz var­dır. Ne ya­zık ki biz, paylaşım ahlakı bakımından şu an­da, Kur'an'ın ge­ri­sin­de bu­lu­nan ça­ğın da ge­ri­sinde­yiz.


 


Bir Kur’an mü’mininin emeli ve hayali olarak söyleyeyim:


 


Kur'an'ın in­sa­nı ola­bil­mek için iki ber­za­hı bir­den aş­mak zo­run­da­yız: Ön­ce ça­ğı ya­ka­la­ya­ca­ğız, son­ra da Kur'an'ın ide­a­lin­de­ki dün­ya­yı in­şa et­me­de ça­ğa ör­nek ol­ma gö­re­vi­mi­zi ye­ri­ne ge­ti­re­ce­ğiz.


 


Bu ko­nu­da söy­le­ne­cek çok şey var, çok acı ger­çek var.


 


Kur’an’ın önerdiği paylaşım, çok ama çok ileri boyutlardadır. Sa­de­ce iki ni­me­tin pay­la­şı­mı­na de­ği­nip ge­çe­lim:


 


Hac ge­lir­le­ri ve pet­rol ge­lir­le­ri...


 


Kur'an'ın in­fak ru­hu iş­le­ti­le­cek­se baş­lan­gıç ola­rak bu iki ka­le­min ge­lir­le­ri­nin Müslümanlar arası bir pay­la­şı­ma tâbi tu­tul­ma­sı dü­şü­nü­le­bi­lir.


 


İs­lam'ın me­sa­jın­da­ki ya­ra­tı­cı ener­ji ve yü­cel­ti­ci ruh, iş­te böy­le Kur'an­sal atı­lım­lar­la kü­re­sel gün­de­me otu­rur. Gün­de­me bu şe­kil­de otur­mak ye­ri­ne bu­gün ne­ler­le gün­dem ko­nu­su ol­du­ğu­mu­za bir ba­kın!


 


İçiniz yanmıyor mu?


 YAZARIN TÜM YAZILARI
   26/01/2009 - 'KÜRESEL AFETLER' KİTABI ÜSTÜNE
   23/01/2009 - HURAFEDEN KUR'AN'A
   20/01/2009 - 'DİN AMAÇ DEĞİL ARAÇTIR'
   20/01/2009 - İYİLİK VE ONUR
   20/01/2009 - RİYAKARLIK NASIL KOVULUR
   13/01/2009 - HER HALDE KARDEŞİZ
   12/01/2009 - İNSAN GERÇEĞİNDE BİRLEŞMEK
   09/01/2009 - ÇÖZÜMÜN ÜÇ IŞIĞI
   08/01/2009 - ÇÖZÜMÜN TEORİ VE EYLEM SÜRECİ
   07/01/2009 - İSLAM DÜNYASINDA SORUN TEOLOJİK
   06/01/2009 - RAHMET ZAHMETE DÖNÜŞTÜRÜLÜNCE
   05/01/2009 - RAHMETİ ZAHMETE NASIL ÇEVİRDİK
   29/12/2008 - GALİLE'YE SÖVMENİN ONURSUZ RANTI
   25/12/2008 - ÇAĞDAŞ PROMETHEUSLAR
   24/12/2008 - TÜRK SOLUNUN BÜYÜK YANILGISI VE İNADI
   23/12/2008 - DİNİ YANLIŞ OKUMANIN HÜSRANI
   22/12/2008 - GEMİ SU ALIYOR
   19/12/2008 - ILIMLI İSLAM ÜZERİNDE OYUN
   18/12/2008 - YIKILMAK İSTENEN İKİ MİRAS
   17/12/2008 - ATATÜRK'ÜN GÖZÜYLE İRTİCA
   16/12/2008 - EGEMENLİK VE İRTİCA
   15/12/2008 - HALKIN İSTEĞİNE CEVABIMDIR
   04/12/2008 - GÜVEN BUNALIMINA DİKKAT
   03/12/2008 - İŞLETİLEN AKLIN MEYVESİ: BİLİM
   02/12/2008 - AKIL VE İŞLETİLEN AKIL
   01/12/2008 - KUR'AN İRTİCADAN ŞİKAYETÇİ
   28/11/2008 - LAİKLİK KONUSUNUN SADEDİ NEDİR?
   27/11/2008 - LAİKLİK YEMİNİ VE ÖTESİ
   26/11/2008 - LAİKLİĞE İKİ KOLDAN SALDIRI
   25/11/2008 - ATATÜRK'E SALDIRININ ÖTEKİ ADI
Yazarın Sitemizdeki  Kayıtlı Toplam Yazısı : 85

Sayfa :


 1   2 -  3 -

Kampanya detayları için TIKLAYINIZ

Tasarım & Programlama SK WT © 2007 - İçerik © Copyright 2007Ulusal Ses Haber Portalı