Salı , 23 Nisan 2019  
    ANA SAYFA
    Gündem                   
    Politika                   
    Dünya                      
    Ekonomi                  
    Güncel                     
    Spor                         
    Sağlık                       
    Yaşam                     
    Bilim ve Teknoloji 
    Kültür ve Sanat     
    Magazin                  
    Eğitim                      
    Kadın ve Aile        
    Yazarlar
    Söyleşi / Haber
    Video Haberler
      Künye
      İletişim
      Reklam

Haberlerde AraTCMB Döviz Kuru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SİTE İSTATİSTİĞİ
 BUGUN 257830  
 TOPLAM 703280723  
08.06.2007 itibariyle
YAZARLAR
Prof.Dr. Yaşar Nuri ÖZTÜRK
Yazara E-Posta Gönder
'DİN AMAÇ DEĞİL ARAÇTIR'Başlığımız, İslam din bilginlerinin ortak kanaat ve söylemlerinden birinin ifadesidir.


Tırnak içinde yazmamız bundandır.


 


Ne yazık ki, bu gerçek insanımızdan asırlarca saklanmıştır.


 


Daha ayrıntılı verelim:


 


Kur’ansal düşüncenin temel kabullerinden ve Türkiye’ye İslam adına ilk kez bizim duyurduğumuz gerçeklerden biri de şudur:


 


Din de amaç değildir, araçtır; amaç insandır, insanın mutluluğudur.


 


Daha sonraları bazı dinci siyasetçiler bu söylemi, bizden aşırarak ve tabiî ki sırf halkı afsunlamak için kullanmışlardır.


 


Emin bulunuyorum ki, onların bu gerçekten ne haberleri vardır ne de bu gerçeğe imanları…


 


Eğer onların bu gerçeğe imanları olsaydı, Türkiye bugün karnını doyurmak için ‘iane çadırlarının izini süren’ yirmi milyonu aşkın insanı barındırıyor olmazdı.


 


Ve birkaç milyon insan, yuvasını ısıtmak için birkaç çuval zehirli kömüre muhtaç hale gelmezdi.


 


Daha da önemlisi, böylesi onur kırıcı bir gidişi, kendisine iyilik yapıldığını sanarak “Allah razı olsun”la karşılamazdı.


 


Allah niye razı olsun?


 


Alın terinizden ‘Fenerli veya Fenersiz soygunlar’la aşırdıklarının küçük bir kısmını size sadaka olarak geri veriyorlar diye mi?


 


Hayır, Allah razı olmasın! Çünkü Allah, insanları Allah ile aldatanlardan razı olmayacağını bildirmiştir.


 


Duayı şöyle yapalım:


 


“Allah, böylelerinin vicdanlarını ve akıllarını çalıştırmalarını nasip etsin! Bu olmayacaksa, Allah müstahaklarını versin.!”


 


Bundan daha iyi ve kurtarıcı bir dua var:


 


“Allah, bu halkın aklını başına getirsin!”


 


 


 


Di­n er­de­me götürücü işlevini la­yı­kıy­la yapması için de ga­ye ol­mak­tan çı­ka­rı­lmalıdır. Amaç yapılmış bir din, Al­lah'a gö­tür­mek ye­ri­ne, Al­lah'a gi­den yo­lu tı­kar. Çün­kü biz­zat ken­di­si tan­rı­laş­tı­rıl­mış, yo­lun so­nu ha­li­ne ge­ti­ril­miş­tir.


 


Özün­de, Ya­ra­tı­cı'nın, in­san da­ha mut­lu olsun di­ye gön­der­di­ği din, ne ya­zık ki ta­rih bo­yun­ca, in­sa­nı pe­ri­şan et­me­nin ara­cı ola­rak kul­la­nıldı.


 


Bu­nun te­mel se­be­bi, dinde­ki tan­rı­sal ira­de­nin ye­ri­ne, in­sa­nın ih­ti­ras ve ego­su­nun ge­çi­ril­me­si­dir. Ne ya­zık ki bu ıs­tı­rap ve­ri­ci sap­tır­ma­nın tem­sil­ci­le­ri, biz­zat di­nin tem­sil­ci­le­ri­dir. Kur’an’ın mucize devrimlerinden birinin çerçevesini veren Bakara suresi 213. ayet bu gerçeği söze büründürmektedir.


 


Tabiî ki, anlamak niyetiyle okuyanlar için. Kur’an’ın ifadesiyle tedebbür edenler, yani okuduğunu enine boyuna, derinliğine düşünenler için...


 


Din­le­rin, tanrısal ira­de­nin amaç­la­dı­ğı he­def­ler­den, insan çıkarlarına doğ­ru kay­dı­rıl­ma­sı, di­ni inkâr eden­ler ve­ya di­ne düş­man olan­lar ta­ra­fın­dan iş­le­ne­cek bir suç de­ğil­dir. Bu­nu an­cak, di­ni tem­sil eden­ler, hat­ta di­nin ko­ru­yu­cu­su ro­lünde sah­ne­ye çı­kan­lar ya­pa­bi­lir.


 


Bunun içindir ki biz, Kur’an’dan aldığımız ilhamla hep şunu söyledik:


 


Dindarlara dinsizlerden veya ateistlerden gelen zarar hiçbir zaman yıkıcı olmamıştır. Dindarları yıkan zararlar daima din içindeki riyakâr unsurlardan yani dincilerden gelmiştir.


 


Ve gelmeye devam edecektir.


 


Bu yüzden olsa gerek, Kur’an, din konusunda ateizm veya dinsizlikten değil, şirkten yani Allah’ı ve dini kabul edip de Allah’ın yanına ikinci, üçüncü dereceden dokunulmaz unsurlar ilave den zihniyetten şikâyet etmektedir.


 


Bu açı­dan bir de­ğer­len­dir­me­nin ulaş­tı­ra­ca­ğı so­nuç­la­rı me­rak eden­le­re Kur'an'ı oku­ma­la­rı­nı (ve­ya ye­ni­den oku­ma­la­rı­nı) öner­mek is­ti­yo­rum.


 


Bendeniz, el­li yıldan be­ri oku­du­ğum bu ki­ta­bın te­mel ni­te­lik­le­rin­den bi­ri­nin de di­ni tem­sil eden­ler­den şikâyet ol­du­ğu­nu gör­düm.


 YAZARIN TÜM YAZILARI
   26/01/2009 - 'KÜRESEL AFETLER' KİTABI ÜSTÜNE
   23/01/2009 - HURAFEDEN KUR'AN'A
   20/01/2009 - 'DİN AMAÇ DEĞİL ARAÇTIR'
   20/01/2009 - İYİLİK VE ONUR
   20/01/2009 - RİYAKARLIK NASIL KOVULUR
   13/01/2009 - HER HALDE KARDEŞİZ
   12/01/2009 - İNSAN GERÇEĞİNDE BİRLEŞMEK
   09/01/2009 - ÇÖZÜMÜN ÜÇ IŞIĞI
   08/01/2009 - ÇÖZÜMÜN TEORİ VE EYLEM SÜRECİ
   07/01/2009 - İSLAM DÜNYASINDA SORUN TEOLOJİK
   06/01/2009 - RAHMET ZAHMETE DÖNÜŞTÜRÜLÜNCE
   05/01/2009 - RAHMETİ ZAHMETE NASIL ÇEVİRDİK
   29/12/2008 - GALİLE'YE SÖVMENİN ONURSUZ RANTI
   25/12/2008 - ÇAĞDAŞ PROMETHEUSLAR
   24/12/2008 - TÜRK SOLUNUN BÜYÜK YANILGISI VE İNADI
   23/12/2008 - DİNİ YANLIŞ OKUMANIN HÜSRANI
   22/12/2008 - GEMİ SU ALIYOR
   19/12/2008 - ILIMLI İSLAM ÜZERİNDE OYUN
   18/12/2008 - YIKILMAK İSTENEN İKİ MİRAS
   17/12/2008 - ATATÜRK'ÜN GÖZÜYLE İRTİCA
   16/12/2008 - EGEMENLİK VE İRTİCA
   15/12/2008 - HALKIN İSTEĞİNE CEVABIMDIR
   04/12/2008 - GÜVEN BUNALIMINA DİKKAT
   03/12/2008 - İŞLETİLEN AKLIN MEYVESİ: BİLİM
   02/12/2008 - AKIL VE İŞLETİLEN AKIL
   01/12/2008 - KUR'AN İRTİCADAN ŞİKAYETÇİ
   28/11/2008 - LAİKLİK KONUSUNUN SADEDİ NEDİR?
   27/11/2008 - LAİKLİK YEMİNİ VE ÖTESİ
   26/11/2008 - LAİKLİĞE İKİ KOLDAN SALDIRI
   25/11/2008 - ATATÜRK'E SALDIRININ ÖTEKİ ADI
Yazarın Sitemizdeki  Kayıtlı Toplam Yazısı : 85

Sayfa :


 1   2 -  3 -

Kampanya detayları için TIKLAYINIZ

Tasarım & Programlama SK WT © 2007 - İçerik © Copyright 2007Ulusal Ses Haber Portalı