Pazartesi , 22 Nisan 2019  
    ANA SAYFA
    Gündem                   
    Politika                   
    Dünya                      
    Ekonomi                  
    Güncel                     
    Spor                         
    Sağlık                       
    Yaşam                     
    Bilim ve Teknoloji 
    Kültür ve Sanat     
    Magazin                  
    Eğitim                      
    Kadın ve Aile        
    Yazarlar
    Söyleşi / Haber
    Video Haberler
      Künye
      İletişim
      Reklam

Haberlerde AraTCMB Döviz Kuru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SİTE İSTATİSTİĞİ
 BUGUN 352093  
 TOPLAM 702900044  
08.06.2007 itibariyle
YAZARLAR
Prof.Dr. Yaşar Nuri ÖZTÜRK
Yazara E-Posta Gönder
LAİKLİĞE İKİ KOLDAN SALDIRI       
Laikliğe iki koldan saldırı düzenlenmiştir: Bir yandan din adına, bir yandan demokrasi adına...

 Bi­rin­ci kul­var­da­ki­ler ba­ğı­rı­yor:


 


"Kâfir la­ik­lik, kâfir 'Ke­ma­lizm di­ni', Al­lah'ın di­ni­ni ezi­yor, onun ye­ri­ne ge­çi­yor; di­ni­miz elden gi­di­yor, ayağa kalkalım!"


 


 Batı, bu kulvardakileri, "Bu yolda devam edin, kurtuluşunuz buradadır, işte cihat budur" diye sürekli teşvik ve tahrik ediyor, destekliyor. Böylece bir taşla iki kuş vuruyor:


 


Hem nefret ettiği İslam'a yüz akı olacak yöntemi etkisiz kılıyor hem de Türkiye'yi zayıflatıyor.


 


İkin­ci kul­var­da­ki­ler ses­le­ri­ni şöy­le yük­sel­ti­yor:


 


"Biz din­le-di­ya­net­le il­gi­li ol­ma­sak da çağ­daş, de­mok­rat, in­san hak­la­rı­na say­gı­lı ki­şi­le­riz. Bu din­ci ke­si­min de­mok­ra­tik hak ve öz­gür­lük­le­ri la­ik­lik adı al­tın­da 'la­ik­çi­lik' ya­pı­la­rak çiğ­ne­ni­yor. Allah ile aldatan bu dincilere des­tek ola­lım, ikin­ci bir cum­hu­ri­yet ku­ra­lım; tam öz­gür­lük, tam de­mok­ra­si ger­çek­leş­sin!"


 


Hıristiyan Batı stratejileri bu yıkım seslerinin ikisine de destek veriyor. Ge­nel­de tüm Ba­tı, özel ola­rak da Avrupa, on­lar­ca va­kıf, der­nek ve ens­ti­tü ile bu stra­te­ji­yi he­de­fi­ne var­dır­mak için ça­lı­şan topluluklar man­za­ra­sı arz etmektedir.


 


Batı'da bu işin fi­kir ve bi­lim ön­cü­le­ri, bir grup or­yan­ta­list aka­de­mis­yen­dir. En dikkat çekici isimler, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'ne sal­dır­ma­yı temel uğraş yapan Alman or­yan­ta­list Udo Ste­in­bach ve ekibi ile Amerikalı stratejist Huntington ve fikirdaşlarıdır.


 


Huntington'ın Türkiye'yi horlayan, Batı'dan dışlanmasını isteyen, Atatürk ve Cumhuriyet'e dil uzatan yaklaşımlarını onun dinler arası kavga ve çekişmenin bu yüzyılda öncü kitabı sayılan 'The Clash of Civilizations' adlı eserinden dikkatlice okumak gerekir.


 


Udo Ste­inbach ve ekol­daş­la­rı (Gi­se­la Kraft, Pe­ter He­i­ne, Mar­tin Beck, Gun­ter Se­u­fert, Re­na­te Kre­i­le, Re­i­ner Al­bert, Hart­met Dre­i­er, Gu­i­do Kra­e­mer, Gus­tav Adolf Son­nen­hol, Ri­ta Bre­u­er, Mic­ha­el Lü­ders, ?e­rif Mar­din, Sab­ri Sa­ya­rı, Fik­ri Ada­nır...) ise Tür­ki­ye'de­ki tüm Mark­sist ve din­ci bö­lü­cü­ler­ce kul­la­nı­lan Cum­hu­ri­yet ve Ata­türk aleyh­ta­rı slo­gan ve söy­lem­le­rin ya­ra­tı­cı­sı­ durumundadır.


 


Bu gerçek, Al­man­ca ba­sın ve li­te­ra­tü­rü iz­le­yen araş­tı­rı­cı­lar­ca be­lir­len­miş bu­lu­nu­yor.


 


Ste­inbach kad­ro­su­nun, Tür­ki­ye içi yıkım ekip­le­ri ta­ra­fın­dan sık sık kul­la­nı­lan slo­gan­la­rı­nın ön­de ge­len­le­ri şun­lar­dır:


 


"Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk, hi­la­fe­ti kal­dı­ra­rak İs­lam'a öl­dü­rü­cü bir dar­be vur­du."


 


Sor­mak gerekir:


 


"Hi­la­fet İs­lam'ın le­hi­ne idiy­se si­zin aley­hi­ni­ze de­mek­tir; o hal­de aley­hi­ni­ze ola­cak bir ku­ru­ma ne­den böy­le­si­ne des­tek ve­ri­yor­su­nuz?"


 


Bir baş­ka­sı şöyle tahrik ediyor:


 


"Ke­ma­lizm­'le bir­lik­te Tan­rı kay­bo­lup git­miş; zi­ra ona ne za­man bı­rak­mış­lar, ne de ve­si­le


 


Biz de şunu sor­malıyız:


 


"Siz Tan­rı'ya çok mu ve­si­le ve za­man bı­rak­tı­nız? Neden gidip kendi evinizin önünü temizlemiyorsunuz?"


 


Kı­ya­fet ve şek­li ne­re­dey­se ilah­laş­tı­ran saf ve duy­gu­sal kit­le­yi çıl­dır­ta­bi­le­cek şu kış­kırt­ma­ya ba­kın:


 


"Ka­dın­lar, Ke­ma­lizm sa­ye­sin­de en üst gö­rev­le­re ge­le­bil­miş­ler, dok­tor, mil­let­ve­ki­li, pro­fe­sör ola­bil­miş­ler­dir. Fa­kat bu­nun ağır bir be­de­li ol­muş­tur: Er­kek gi­bi gi­yin­mek..." (Gün­ter Se­u­fert)


 


Bu sö­zü oku­yanlar, Avrupalı ha­nım­la­rın pantolon asla giymediklerini, hatta çar­şaf­la do­laş­tıklarını sa­nabilir. Ayrıca, bu sözden anlaşılır ki bir Müslüman için çarşaflı dolaşmak, doktor veya mühendis olmaktan çok daha önemlidir.  Ve bu hükmü, Hıristiyan bir oryantalist vermektedir...


 


Ken­di ül­ke­le­rin­de ço­cuk­la­rı­nı do­kuz-on yıl te­mel eği­ti­me tâ­bi tut­mak­ta, Türkiye'nin ise, uzun bir ge­cik­me­den son­ra baş­lat­tı­ğı­ 8 yıl­lık te­mel eği­ti­me saldır­mak­ta­lar. Pe­ki, bu eği­tim iyi ise ne­den ‘dostlarınız’ olan Türklere re­va gör­mü­yor­su­nuz? Kö­tü ise ne­den siz uy­gu­lu­yor­su­nuz?


 


Me­se­le, iyi-kö­tü me­se­le­si de­ğil, 8 yıl­lık eği­ti­mi, di­ni bal­ta­la­yan bir ge­liş­me ola­rak gös­ter­mek su­re­tiy­le siyaset dinciliğinin sırtını sıvazlamak, kav­ga­yı kı­zış­tır­mak.


 


Bir Batılı aydın, Müslüman bir ülkedeki 8 yıllık temel eğitime geçiş gibi bir gelişmeden acaba neden ve niçin rahatsızlık duyar? Her halde Türkleri sevdiği için değil.


 


'Mi­li­tan ate­ist Ke­ma­lizm' slo­ga­nı­nın mu­ci­di de bu eko­lün men­sup­la­rı­dır.


 


Ka­to­lik Gu­i­do Kra­e­mer'in şu bö­lü­cü­lük slo­ga­nı­na ba­kın:


 


"Türk­ler ya Müs­lü­man­dır, ya da Ke­ma­list-la­ik."


 


Bir bö­lü­cü slo­gan da Mic­ha­el Lü­ders'ten:


 


"Türk hal­kı­nın din­sel ke­sim­le­riy­le Ke­ma­list-la­ik seç­kin­ler ara­sın­da­ki uçu­rum gi­de­rek bü­yü­mek­te­dir."


 


Siz de bundan ölesiye bir mutluluk duymaktasınız, değil mi?


 


Pro­tes­tan Hart­met Dre­i­er tahrip olayına şu pro­vo­kas­yon­la ka­tı­lı­yor:


 


"La­ik­lik din­siz­lik­tir."


 


Bu tespiti esas alarak tüm Batılıların dinsiz olduğunu söyleme hakkını elde etmiş olabileceğiz.


 


Gus­tav Adolf Son­nen­hol'e gö­re, Tür­ki­ye'de 'Ke­ma­list eği­tim dik­ta­tör­lü­ğü' var­dır. Ve Pe­ter He­i­ne gö­re, bu dik­ta­tör­lük, "son de­re­ce sert res­mi da­yat­ma­lar­la, ma­ne­vi ih­ti­yaç­la­rın İs­lam ka­na­lıy­la açık­tan tat­mi­ni­ni imkânsız kıl­mış­tır."


 


Ay­nı or­yan­ta­lis­te gö­re, "Tür­ban, na­mus­lu ka­dı­nın sem­bo­lü­dür."


 


Sormak gerekiyor:


 


Türbansız baş namussuzluğun sembolü ise türban takmayan Batılı ve Doğulu kadınlar namussuz mu?


 


Örneğin, türban takmayan Alman kadınları namussuz mu?


 YAZARIN TÜM YAZILARI
   26/01/2009 - 'KÜRESEL AFETLER' KİTABI ÜSTÜNE
   23/01/2009 - HURAFEDEN KUR'AN'A
   20/01/2009 - 'DİN AMAÇ DEĞİL ARAÇTIR'
   20/01/2009 - İYİLİK VE ONUR
   20/01/2009 - RİYAKARLIK NASIL KOVULUR
   13/01/2009 - HER HALDE KARDEŞİZ
   12/01/2009 - İNSAN GERÇEĞİNDE BİRLEŞMEK
   09/01/2009 - ÇÖZÜMÜN ÜÇ IŞIĞI
   08/01/2009 - ÇÖZÜMÜN TEORİ VE EYLEM SÜRECİ
   07/01/2009 - İSLAM DÜNYASINDA SORUN TEOLOJİK
   06/01/2009 - RAHMET ZAHMETE DÖNÜŞTÜRÜLÜNCE
   05/01/2009 - RAHMETİ ZAHMETE NASIL ÇEVİRDİK
   29/12/2008 - GALİLE'YE SÖVMENİN ONURSUZ RANTI
   25/12/2008 - ÇAĞDAŞ PROMETHEUSLAR
   24/12/2008 - TÜRK SOLUNUN BÜYÜK YANILGISI VE İNADI
   23/12/2008 - DİNİ YANLIŞ OKUMANIN HÜSRANI
   22/12/2008 - GEMİ SU ALIYOR
   19/12/2008 - ILIMLI İSLAM ÜZERİNDE OYUN
   18/12/2008 - YIKILMAK İSTENEN İKİ MİRAS
   17/12/2008 - ATATÜRK'ÜN GÖZÜYLE İRTİCA
   16/12/2008 - EGEMENLİK VE İRTİCA
   15/12/2008 - HALKIN İSTEĞİNE CEVABIMDIR
   04/12/2008 - GÜVEN BUNALIMINA DİKKAT
   03/12/2008 - İŞLETİLEN AKLIN MEYVESİ: BİLİM
   02/12/2008 - AKIL VE İŞLETİLEN AKIL
   01/12/2008 - KUR'AN İRTİCADAN ŞİKAYETÇİ
   28/11/2008 - LAİKLİK KONUSUNUN SADEDİ NEDİR?
   27/11/2008 - LAİKLİK YEMİNİ VE ÖTESİ
   26/11/2008 - LAİKLİĞE İKİ KOLDAN SALDIRI
   25/11/2008 - ATATÜRK'E SALDIRININ ÖTEKİ ADI
Yazarın Sitemizdeki  Kayıtlı Toplam Yazısı : 85

Sayfa :


 1   2 -  3 -

Kampanya detayları için TIKLAYINIZ

Tasarım & Programlama SK WT © 2007 - İçerik © Copyright 2007Ulusal Ses Haber Portalı