Salı , 23 Nisan 2019  
    ANA SAYFA
    Gündem                   
    Politika                   
    Dünya                      
    Ekonomi                  
    Güncel                     
    Spor                         
    Sağlık                       
    Yaşam                     
    Bilim ve Teknoloji 
    Kültür ve Sanat     
    Magazin                  
    Eğitim                      
    Kadın ve Aile        
    Yazarlar
    Söyleşi / Haber
    Video Haberler
      Künye
      İletişim
      Reklam

Haberlerde AraTCMB Döviz Kuru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SİTE İSTATİSTİĞİ
 BUGUN 210926  
 TOPLAM 703233819  
08.06.2007 itibariyle
YAZARLAR
Prof.Dr. Yaşar Nuri ÖZTÜRK
Yazara E-Posta Gönder
LAİKLİK KONUSUNUN SADEDİ NEDİR?Sadedi şudur: Din ve dine fatura edilen kutsallar iktidar erkinin arkasına konmayacak.


Yönetim erkinin arkasına kutsalı koyduğunuz anda yolunuz teokrasiye, despotizme ve engizisyona çıkar.


 


Bunun istisnası ve tedbiri yok. Olmamıştır, olamaz. Böyle bir istisna, böyle bir tedbir eşyanın tabiatına aykırıdır.


 


Meseleyi, İslam içine çekersek şöyle diyeceğiz:


 


Laiklik, di­ne Arap Eme­vı ha­ne­da­nı­nın yap­tı­ğı­nı yap­ma­ma­nın ga­ran­ti­sidir, güvencesidir.


 


Peki,o ne­dir?


 


İşte, bu ülke onu anladığı zaman mesele çözülecek, herkes rahat edecek...


 


Hiç kim­se kit­le­nin yö­ne­ti­mi­ni, ül­ke­nin yö­ne­ti­mi­ni, di­ni­ne, mez­he­bi­ne uyarlamayacak. Ya­ni ik­ti­dar er­ki­nin ar­ka­sı­na di­ni koy­ma­yacaksınız. Za­ten bu yolu bizzat Kur'an ka­pat­mış­tır.


 


İk­ti­dar er­ki­nin ar­ka­sı­na di­ni koy­mak ne de­mek­tir?


 


Al­lah adı­na bi­ri­nin ve­ya bir kad­ro­nun kit­le­yi yö­net­me­si de­mek­tir. Kur'an bu­nu ka­pat­mış, bu dev­ri bi­tir­miş. Na­sıl bi­tir­miş? Onu da bil­mi­yor bu mil­let.


 


Ama bu millet şunu biliyor:


 


Son Pe­ygam­ber, bi­zim pey­gam­be­ri­mizdir.


 


Ni­ye Son Pey­gam­ber bi­zim pey­gam­be­ri­mizdir, hiç dü­şün­dünüz mü? Cenabı Hak, neden peygamberliği Hz. Muhammed’le bi­tir­di? Adam bul­mak­ta zor­luk mu çek­ti? Öy­le bir şey mi var? Bin beş yüz, iki bin, üç bin yıl ön­ce adam var­dı da, şim­di yok mu? Ni­ye bi­tir­di? Bir­kaç hikmeti var. Bir ta­ne­si de şu:


 


Ar­tık, Al­lah adı­na in­san­la­rı yö­ne­te­cek ki­şi­ler dev­ri bit­ti. Kur’an bu­nu bi­ti­ri­yor. Çün­kü böy­le bir sı­fat ol­sa ol­sa pey­gam­ber un­va­nı ta­şı­yan bir insanın olur. Kaldı ki, Kur'an o pey­gam­be­re bi­le, kit­le­yi devlet baş­kanı ve­ya yö­ne­ti­ci sı­fa­tıy­la yö­net­me­ye kalk­tı­ğı an­da he­men sos­yal mu­ka­ve­le (bey’at) ve şûra emri veriyor. On­lar­la mu­ka­ve­le yap ve şûrayı, ya­ni kar­şı­lık­lı de­ne­ti­mi iş­le­te­rek öy­le yö­net diyor.


 


Peygamberliğin bittiğini ilan edip teokrasi devrini kapatan Kur’an onun yerine şunu koymuştur: Hâkimiyet er­ki­nin, yö­ne­tim er­ki­nin ar­ka­sı­na kit­le­nin ira­de­si otu­ra­cak.


 


Mut­lak hâkim Al­lah'tır.


 


Ta­mam, ama o sosyolojik-hukuksal bir kavram değil, on­to­lo­jik bir kav­ram­dır.


 


Egemenlik Tanrı’nındır sözünün anlamı teokrasi değil. Bu işleri bilmeyen bunu teokrasi diye yutturuyorlar.


 


Mut­lak hâkim olan Ce­na­bı Hak ken­di­ne iman et­miş olan­la­ra şöyle di­yor:


 


“Kitle, yö­ne­tim­de, ka­de­ri ko­nu­sun­da söz sa­hi­bi ol­sun!”


 


İş­te şûra ve bey'at il­ke­si bu emrin yerine getirilişini gösteriyor.


 


Siyasal İslam denen, esasında ise İslam’ın başının en büyük derdi olan saltanat dinciliği “Söz Al­lah'ın­dır, hü­küm Al­lah'ın­dır!” diyerek ortaya fırlıyor. De­di­ği, ilke olarak doğ­ru­dur. Ama onun Kur’ansal pencereden açıklanması gerekir. Onu yapmıyor. Sözü söylüyor, açıklama işini, Arap- Emevî saltanatçılarının yaptığı gibi yapıyor.


 


Bu Emevî siyasetçileri için Hz. Ali'nin kul­lan­dı­ğı bir söz var ki, bugün, Allah ile aldatan siyaset dinciliğinin de ciğer röntgenini vermektedir. ?öyle diyor Emevî dincileri için Hz. Ali:


 


 Hak bir sözü (Kur’an’ı), bâtılı mu­rat ede­rek kul­la­nı­yor­lar.”


 


Siyasal İslamcıların bugün yap­tık­la­rı da budur.


 


Peygamberlik bitmemiş, Kur’an bey’at ve şûra emri getirmemiş, ilk Müslüman devlet başkanları seçimle iş başına gelmemiş gibi, İslam’ı bir hanedanlık ve padişahlık ideolojisi halinde tanıtıp buna din diyenler ve bu sahte dini geçerli kılmak için de laiklik düşmanlığı yapanlar var.


 


Bunlar Müslümanı geri götürmek, Cahiliye devrine döndürmek, Kur’an’ın yıktığı örflerin zindanına tıkmak istiyorlar.


 


Niçin?


 


Kendi çıkarları için.


 


Kendilerini Allah’ın vekili yerine koydurup kitleyi egemenlikleri altında tutmak için.


 YAZARIN TÜM YAZILARI
   26/01/2009 - 'KÜRESEL AFETLER' KİTABI ÜSTÜNE
   23/01/2009 - HURAFEDEN KUR'AN'A
   20/01/2009 - 'DİN AMAÇ DEĞİL ARAÇTIR'
   20/01/2009 - İYİLİK VE ONUR
   20/01/2009 - RİYAKARLIK NASIL KOVULUR
   13/01/2009 - HER HALDE KARDEŞİZ
   12/01/2009 - İNSAN GERÇEĞİNDE BİRLEŞMEK
   09/01/2009 - ÇÖZÜMÜN ÜÇ IŞIĞI
   08/01/2009 - ÇÖZÜMÜN TEORİ VE EYLEM SÜRECİ
   07/01/2009 - İSLAM DÜNYASINDA SORUN TEOLOJİK
   06/01/2009 - RAHMET ZAHMETE DÖNÜŞTÜRÜLÜNCE
   05/01/2009 - RAHMETİ ZAHMETE NASIL ÇEVİRDİK
   29/12/2008 - GALİLE'YE SÖVMENİN ONURSUZ RANTI
   25/12/2008 - ÇAĞDAŞ PROMETHEUSLAR
   24/12/2008 - TÜRK SOLUNUN BÜYÜK YANILGISI VE İNADI
   23/12/2008 - DİNİ YANLIŞ OKUMANIN HÜSRANI
   22/12/2008 - GEMİ SU ALIYOR
   19/12/2008 - ILIMLI İSLAM ÜZERİNDE OYUN
   18/12/2008 - YIKILMAK İSTENEN İKİ MİRAS
   17/12/2008 - ATATÜRK'ÜN GÖZÜYLE İRTİCA
   16/12/2008 - EGEMENLİK VE İRTİCA
   15/12/2008 - HALKIN İSTEĞİNE CEVABIMDIR
   04/12/2008 - GÜVEN BUNALIMINA DİKKAT
   03/12/2008 - İŞLETİLEN AKLIN MEYVESİ: BİLİM
   02/12/2008 - AKIL VE İŞLETİLEN AKIL
   01/12/2008 - KUR'AN İRTİCADAN ŞİKAYETÇİ
   28/11/2008 - LAİKLİK KONUSUNUN SADEDİ NEDİR?
   27/11/2008 - LAİKLİK YEMİNİ VE ÖTESİ
   26/11/2008 - LAİKLİĞE İKİ KOLDAN SALDIRI
   25/11/2008 - ATATÜRK'E SALDIRININ ÖTEKİ ADI
Yazarın Sitemizdeki  Kayıtlı Toplam Yazısı : 85

Sayfa :


 1   2 -  3 -

Kampanya detayları için TIKLAYINIZ

Tasarım & Programlama SK WT © 2007 - İçerik © Copyright 2007Ulusal Ses Haber Portalı