GÖZ TEMBELLİĞİ – ŞAŞILIK!..

Acıbadem Adana Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Müslime Akbaba, çocukluk döneminde görülen göz hastalıklarının tedavisinin çok önemli olduğunu ve 2-4 yaş arasında tedavinin mutlaka yapılması gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Akbaba, “Yüksek olan görme kusurları erken yaşta fark edilmediğinde görme gelişimini tamamlayamaz ve göz tembelliği adını verdiğimiz durum ortaya çıkar. Göz tembelliğinin de görme gelişimi tamamladıktan sonra tedavisi mümkün değildir”dedi.Çocuklukta görülen göz problemlerini anlatan Acıbadem Adana Hastanesi Göz HastalıklarıUzmanı Prof. Dr. Müslime Akbaba, “Çocukluk döneminde göz ile ilgili birçok problemin oldu?unu biliyoruz. Bunları ba?lıca iki grupta de?erlendirmek mümkündür. Birincisi nadir görülen ancak bebe?in hayatını etkileyen di?eri ise daha sık görülen ama görmeyi etkileyen hastalıklardır. Her ikisinin de erken te?his edilmesi gerekir ki hem hayatı hem de görmesi etkilenmesin” diye konu?tu. Çocukluk döneminde görülen ba?lıca göz hastalıkları görme kusurları,göz tembelli?i, göz kayması, gözya?ı kanalı tıkanıklı?ı ve daha nadir olarak katarakt, göz tansiyonu, tümörler ve gözün geli?imine ba?lı yapısal anormallikler oldu?unu anlatan Prof. Dr. Akbaba, ?öyle devam etti:


“Göz hekimlerine en sık sorulan soru bir bebe?in göz muayenesinin ne zaman yapılmasıgerekti?idir. E?er gözünde ?üphe edilen bir durum varsa hemen, de?ilse rutin muayene 2-4 ya? arasında yapılır. Çocuk hekiminin de ailenin fark etmedi?i birçok önemli durumu fark ederek aileyi göz hekimine daha erken yönlendirmesi birçok göz hastalı?ının erken te?his ve tedavisini sa?lamaktadır. Çocukluk döneminde gözle ilgili olan problemlerin ba?ında görme kusurları olarak ifade etti?imiz miyop, hipermetrop veya astigmat olarak tanımladı?ımız kırma kusurları gelmektedir. Özellikle gözlük kullanan ebeveynler bebekleri oldu?unda görmesinde bir problem olup olmadı?ı merak ederler. Görme kusurlarının bir kısmı kalıtsal olmakla birlikte bazıları hipermetropi gibi do?u?tan bazıları ise örne?in miyop olanların ço?unda okul ça?ında ortaya çıkmaktadır.”


TV’Yı YAKINDANıZLEMEK GÖRME KUSURU OLMAYABıLıR


Prof. Dr. Müslime Akbaba, çocukların ço?unun do?umda hipermetrop oldu?unu bunun yakla?ık 4 ya? civarında azaldı?ını, okul ça?ında yakla?ık yüzde 4-7 arasında görüldü?ünü de anlattı. Akbaba: “Miyopta ise do?u?tan olması nadir görülür. Miyop, 5 ya? civarında yüzde 1 görülürken, bu oran 15 ya? civarında yüze 15 e çıkmaktadır. En sık görülen görme kusuru astigmat olup görülme sıklı?ı a?a?ı yukarı yüzde 70 civarındadır. Ancak bunların sadece yüzde 3’ü 1.25 ve üzeri olup görmeyi olumsuz olarak etkilemektedir. 1 dereceden fazla astigmatı olanlarda 2 ya?ından önce de astigmat vardır. Çocuklarda görme kusurlarının çok belirgin belirtileri yoktur. TV’yi yakından izleme mutlaka bir görme kusuru oldu?unu göstermez. Sık dü?üyorsa, ı?ıktan rahatsız oluyorsa, elindeki oyuncakları görmek için çok yakla?tırıyorsa, gözlerini çok kırpıyorsa, görme kusurlarından ?üphelenmek gerekir. Ancak okula ba?ladı?ında iyi göremedi?inin farkında olabilir. Yüksek olan görme kusurları erken ya?ta fark edilmedi?inde görme geli?imini tamamlayamaz ve göz tembelli?i adını verdi?imiz durum ortaya çıkar. Bu nedenle çocukların 2-4 ya? arasında mutlaka göz hekimi tarafından muayenelerinin yapılması gerekmektedir.”


GÖZ TEMBELLı?ı – ?A?ILIK


Göz tembelli?i ve ?a?ılık hastalı?ına da de?inen Prof. Dr. Akbaba, “Bu muayenede tespit edilecek olan di?er bir göz problemi de göz tembelli?idir. Göz tembelli?i e?er göz kayması ile birlikte de?ilse fark edilmeyebilir. Göz tembelli?i erken te?his edildi?inde tedavi edilebilir bir göz hastalı?ıdır. Ancak görme geli?imini tamamladıktan sonra tedavisi mümkün de?ildir. ?a?ılık yani gözlerin paralelli?inin bozulması yakla?ık olarak yüzde 2-4 oranında görülmektedir. Hayatın ilk ayları içerisinde görülmekle beraber büyük bir kısmı 1,5-2 ya? civarında görülmektedir. Kalıtsal olabildi?i gibi do?umsal veya hayatın ilk yıllarında görmeye engel olan kapak dü?üklü?ü, katarakt, tümör gibi bazı hastalıklarda göz kaymasına neden olabilirler. Kayma içe, dı?a a?a?ı veya yukarı olabildi?i gibi tek veya iki gözde olabilir. Tek gözde oldu?unda göz tembelli?i de olur. Di?er göz hastalıkları ile birlikte oldu?unda öncelikle bunların tedavi edilmesi gerekir. De?ilse görme kusuru varsa düzeltilmeli, göz tembelli?i tedavi edilmeli, kayma gözlü?e ra?men devam ediyorsa kaymayı düzeltecek operasyonlar yapılmalıdır. Okul öncesi dönemde hem göz kayması hem de görmede eksiklik varsa düzeltilmelidir” dedi.


GÖZYA?I KANAL TIKANIKLI?I


“Gözya?ı kanal tıkanıklı?ı, bebeklerde en sık görülen göz problemlerinden biridir” diyen Prof. Dr. Akbaba, sözlerini ?öyle sürdürdü: “Do?umdan itibaren gözde sulanma ve çapaklanma vardır. Tedavisinde masaj, antibiyotikli damlalar ılık kompres uygulanır. ılk bir ya? içerisinde kendili?inden açılmamı?sa küçük bir müdahale ile açılır. Nadiren daha büyük bir giri?im gerektirir. Do?u?tan göz içi tansiyonunda da gözde sulanma vardır. Bu daha acil bir durumdur. Gözya?ı kanal tıkanıklı?ı ile karı?tırmamak gerekir. E?er bir bebe?in gözü büyük ise, ı?ı?a bakamıyor sulanma oluyorsa göz tansiyonundan?üphelenmek gerekir. E?er tansiyonu dü?ürücü müdahaleler yapılmazsa körlü?e neden olmaktadır.”


Meral DELEN

[ Ulusal Ses ] - 6/14/2013
( Ulusal Ses ) - 2/5/2015
 
 
http://www.ulusalses.net