Salı , 19 Şubat 2019  
    ANA SAYFA
    Gündem                   
    Politika                   
    Dünya                      
    Ekonomi                  
    Güncel                     
    Spor                         
    Sağlık                       
    Yaşam                     
    Bilim ve Teknoloji 
    Kültür ve Sanat     
    Magazin                  
    Eğitim                      
    Kadın ve Aile        
    Yazarlar
    Söyleşi / Haber
    Video Haberler
      Künye
      İletişim
      Reklam

Haberlerde AraTCMB Döviz Kuru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SİTE İSTATİSTİĞİ
 BUGUN 130274  
 TOPLAM 680665351  
08.06.2007 itibariyle
Ekonomi Geri Dön 
23 NİSAN 1920 MİLLİ EGEMENLİK RUHUNU TÜRK GENÇLERİ YAŞATMAK ZORUNDADIR...
Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken onlara bilhassa varlığı ile, hakkı ile, birliği ile çelişen bütün yabancı unsurlarla mücadele lüzumu ve milli düşünceleri tam bir imanla her mukabil fikre karşı şiddetle ve fedakârâne müdafaa zorunluluğu aşılanmalıdır. Yeni neslin bütün ruhsal kuvvetlerine bu özellik ve kabiliyetin zerki mühimdir. Gazi Mustafa Kemâl Atatürk (1921)TBMM’nin açılı?ının 95’inci yıldönümünü idrak etti?imiz bu günlerde Türkiye Cumhuriyeti kötü günler geçiriyor. Hükümetin ve emrindeki basının yalan yanlı? haberleri her alanda ya?anan kötülüklerin üzerini örtmeye yetmiyor. Küresel güçlerin dayatmaları kar?ısında her alanda tam bir teslimiyet içine giren dünün oyun kurucu devletimiz bugün kendisi üzerinde oynanan oyunlara mani olamıyor.Halbuki 95 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkada?larının kurdu?u Birinci TBMM tarafından tamamen teslim olmu? bir milletten ve viraneye dönmü? bir ülkeden mucize yaratılmı?, yepyeni bir ruhla yepyeni bir devlet olu?turulmu?tur. Bu mucizeyi yaratan önderimizin dayandı?ı en büyük kitle Türk Gençli?i idi. Tüm olumsuz göstergelere ra?men bugünde sahip oldu?umuz en de?erli varlı?ımız olan Türk gençli?ine güvenerek fazla karamsar olmamıza gerek olmadı?ını dü?ünüyorum.Yeti?me tarzımız gere?i bizim nesiller ne kadar karamsar olursa olsunlar gençlerimizde böyle bir karamsarlık yoktur. Sosyal medyayı iyi kullanarak dünyayı bizden iyi tanıyan gençler, gelece?e çok ba?ka bir gözle bakıyorlar. Kendilerini asla güvensiz hissetmiyorlar. ı?te bu yüzden ülkemizin gelece?inin teminatı gençli?imizi daha iyi tanımamız gerekiyor..Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kastetti?i ve özledi?i gençlik; parçalanmı?, bölünmü?, ayrı ayrı idealler pe?inde ko?arak birbiriyle kıyasıya çatı?an, ve nihayet yabancı ideolojilerin esiri olan bir gençlik de?ildir. O'nun idealindeki gençlik;-Türk Milletinin mü?terek e?ilimlerini temsil etmelidir,- Hiç bir yabancı ideolojiye alet olmamalıdır,- Fikir ve inanç birli?i içinde bulunmalıdır.Atatürkçü genç nesil üzerinde dün oynanan oyunlar bugün de oynanmaktadır. Atatürkçü Gençlik ile bu gençlerimizin yo?un olarak bulundu?u üniversitelerimiz, ülkemiz üzerinde milli çıkarları bulunan güç merkezlerinin en önemli hedefi olmaya devam edecektir. Bu husus yöneticilerimiz tarafından kesin olarak bilinmelidir.Gençlerimizin her türlü yıkıcı ve bölücü fikre kar?ı korunması ile Atatürkçü Dü?ünce do?rultusunda aydınlatılması ülkenin ve Cumhuriyetin gelece?i için zorunludur.Bu husus bizim nesillerin temel ve kaçınılamaz ödevidir. Bu bakımdan Atatürk'ün yönetici ve e?iticilere verdi?i a?a?ıdaki talimatı her zaman hatırlayıp gere?ini yapmamız lazımdır." Yeti?ecek çocuklarımıza ve gençlerimize görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun, en evvel ve her ?eyden evvel, Türkiye'nin istiklâline, kendi benli?ine ve milli geleneklerine dü?man olan tüm unsurlarla mücadele etmek gere?i ö?retilmelidir. Fertleri bu mücadele gerekleri ve vasıtalarıyla donanmayan milletler için ya?ama hakkı yoktur."Atatürk 1937 yılında yaptı?ı TBMM açı? konu?masında; “Türk kültürünün ça?da? uygarlık düzeyi üzerine çıkartılması” için gerekli yolları sıralamı?, ülke meselelerinin çözümünde yardımcı olacak ideolojileri anlayacak, anlatacak ve nesilden nesile aktaracak fertler ile kurumların yaratılmasını istemi? ve sözlerini ?u tarihi cümlelerle tamamlamı?tır.

"ı?aret etti?im prensipleri, Türk gençli?inin kafasında ve Türk milletinin ?uurunda daima canlı bir halde tutmak üniversitelerimize ve yüksek okullarımıza dü?mektedir"Burada Gazi, üniversitelere çok önemli bir görev veriyor. Ayrıca Anayasamız ve YÖK Kanunu da üniversitelerimizin gençlerimizi Atatürkçü Dü?ünce do?rultusunda yeti?tirmesini zorunlu kılıyor.Peki, üniversitelerimiz bunun gere?ini yerine getirebiliyorlar mı?Hayır üniversitelerimiz bu asli görevlerini yerine getirmiyorlar. Yapıyor gibi görünüyorlar ama yapmıyorlar. Her üniversite ö?rencisinin zorunlu olarak aldı?ı Atatürkçülük dersleri ne yazık ki ba?tan savma ve zaman doldurmak gayesi ile veriliyor. Neticede angarya olarak görülen bu derslerle Atatürkçü Dü?ünceden giderek habersiz bir nesil yeti?tirilmek isteniyor.Fakat buna ra?men gençlerimizdeki Atatürk sevgisi giderek artıyor. Çünkü gençlerimiz okullarda bulamadıkları Atatürk’ü internet ve sosyal medyadan daha sıklıkla arayıp bulmakta ve O’nu kendisi buldu?u için daha da iyi ve güçlü duygularla sahiplenmektedir.Türk gençleri bilmelidir ki; bu kutsal vatan toprakları ve Cumhuriyet yönetimimiz büyük fedakarlıklar ve dökülen kanlar kar?ılı?ı kazanılmı?tır. Bugün gelinen seviyenin olu?masında binlerce ?ehidin ve gazinin kanlarının harcı vardır. Gençlerimiz dimdik ayakta dururken bu vatanda Atatürk idealine ters dü?en hiç bir akım ye?erme imkânı bulamayacaktır.Bu topraklarda ye?erecek filizi Atatürk dikmi?, geli?ip korunmasını NUTUK ve Gençli?e Hitabesi ile Türk gençli?ine bırakmı?tır. Bu bakımdan gençli?in görevi ve sorumlulukları a?ırdır. Fakat asıl zorluk ve vebal bu gençli?i yeti?tirecek ö?retmenlerin sırtındadır.Sonuç olarak;23 Nisan 1920’den ba?layarak Türk Milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdi?i hedeflere do?ru bir hayli yol almı?tır. Modern ve ça?da? bir dünya devleti olma yolunda da hızla ilerlemektedir. Bugün geldi?imiz noktada 1920'lerin 13 milyonluk Türkiyesinden çok ilerde oldu?umuz kesindir. Fakat bütün teknolojik geli?mi?li?imize ra?men henüz Atatürk'ün idealindeki Türkiye'ye ula?tı?ımız söylenemez. Bu ideale ula?mak için; - Türkiye Cumhuriyetini iç ve dı? tehlikelere kar?ı koruma ?uuruna eri?mi?, - Fikren, ilmen, fennen ve bedenen kuvvetli, - Yüksek karakterli, - Bilimden güç alan ve bilimi amaç edinen, - Sa?lık ve sıhhatini koruyan, sa?lıklı dü?ünme yetene?ine sahip olan, - Çalı?kan ve kendine güveni olan bir gençlik yeti?tirmek, devletin öncelikli görevidir.Kendisini en iyi ?ekilde yeti?tirmek için her imkândan yararlanarak var gücü ile çalı?mak ise Türk gencinin vazgeçilmez sorumlulu?udur. Bunun için gençlerimizin; çalı?kan, daha çalı?kan ve en çalı?kan olmak zorunda olduklarını özellikle vurgulamak istiyorum.E?er üzerinde iyi çalı?ırsak ve gereken asgari milli kültür e?itimini verirsek Türk Gençli?i; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en de?erli emaneti olan Türkiye Cumhuriyetini kanında ya?attı?ı binlerce yıllık tarihinden aldı?ı milli heyecanı ve milli ruhuyla sonsuza kadar koruyacaktır. Çünkü ben inanıyorum ki; 23 Nisan 1920’lerin“Milli Mücadele ve Milli Hakimiyet Ruhu” aynen gençlerimizde ya?amaktadır..Gezi olaylarındaki kararlı ve basiretli tutumları ile kendisini Türk milletine tanıtma fırsatı elde eden gençlerimizin Türkiye’nin tam ba?ımsızlı?ını koruyacaklarına ve bunu bayrak gibi nesilden nesile aktararak ülkemizi ebediyen hür ve ba?ımsız kılacaklarına inanıyorum.Kalben inandı?ım bu gerçe?e milletimin de inanmasını arzu ediyorum.Dr. Tahir Tamer Kumkale


[ Ulusal Ses ] - 4/23/2015

[ Ulusal Ses ] - 4/24/2015

 
 
 
Habere yorum yaz
 
 
Haberi yazıcı formatına hazırla
 
 
Editöre mesaj gönder
 
Sayfa başına git


HABERE EKLENEN YORUMLAR  

Kayıtlarda bu haber yapılmış yorum bulunmamaktadır.
İlk yorum yazan siz olmak ister misiniz ?


Kampanya detayları için TIKLAYINIZ


Diğer Ekonomi
  KÖHNE ZİHNİYET...
  CİDDİYET, TUTARLILIK VE YÖNETİM
  KUKLALAR, GÖREVLİLER VE KARAR VERİCİLER...
  GÜVENİ İSTİSMAR EDENLER
  NURULLAH AYDIN YAZDI...
  ŞEHİTLERİN ATEŞİ BU DEFA AKÇAY'A DÜŞTÜ!..
  TEĞMEN ÇELEBİ'Yİ KUTLUYOR DESTEKLİYORUM.
  77 YIL SONRA ATAMIZI ANARKEN...
  TÜRK ORDUSUNA KUMPAS(III)!..
  RUS SAVAŞ UÇAKLARI SURİYE'DE NE ARIYOR?
  TÜRK ORDUSU-II ORDUYA KÜRESEL SALDIRI!..
  MİLLİ KAHRAMAN DR.DOĞU PERİNÇEK...
  SUÇLU KİM Mİ?..
  TÜRKÇE KİMLİĞİMİZDİR.. SAHİP ÇIKALIM...
  DR.KUMKALE'NİN 28. KİTABI ÇIKTI...
  HAYDİ KILIÇDAROĞLU MEYDAN SENİN...
  ŞİMDİ NE YAPALIM? NASIL YAPALIM ?
  ATOM BOMBASINI UNUTMA UNUTTURMA!..
  NEDEN VE NEREYE SÜRÜKLENİYORUZ
  TÜRK ASKERİNİN ORTADOĞUDAKİ KÜRESEL PETROL SAVAŞLARINDA YERİ YOKTUR. BU OYUNA DUR DİYELİM.
  EVREN PAŞA ÖLDÜ...
  8 HAZİRAN VE İFLAS ETMİŞ ÜLKE EKONOMİSİ...
  23 NİSAN 1920 MİLLİ EGEMENLİK RUHUNU TÜRK GENÇLERİ YAŞATMAK ZORUNDADIR...
  24 NİSAN 1915 TEHCİR (YER DEĞİŞTİRME) OLAYI NEDİR ?
  İNSANLIĞIN BÜYÜK KAYBI!..
 

Tasarım & Programlama SK WT © 2007 - İçerik © Copyright 2007Ulusal Ses Haber Portalı