Pazartesi , 20 Mayıs 2019  
    ANA SAYFA
    Gündem                   
    Politika                   
    Dünya                      
    Ekonomi                  
    Güncel                     
    Spor                         
    Sağlık                       
    Yaşam                     
    Bilim ve Teknoloji 
    Kültür ve Sanat     
    Magazin                  
    Eğitim                      
    Kadın ve Aile        
    Yazarlar
    Söyleşi / Haber
    Video Haberler
      Künye
      İletişim
      Reklam

Haberlerde AraTCMB Döviz Kuru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SİTE İSTATİSTİĞİ
 BUGUN 201761  
 TOPLAM 711664696  
08.06.2007 itibariyle
Yaşam Geri Dön 
SAHUR-İMSAK ÇELİŞKİSİ VE İLÂHİ HAKİKAT
“Sahur ve ıMSAK” konusunda vaki ve hali hazır ısrarla sürdürülen inat ve yanlışlık acilen ele alınır; Asgari 1.5-2 saatlik hata düzeltilir, milyonlarca Müslüman eziyet, zulüm ve Hak’sızlıktan kurtarılır. Sırf bu nedenle oruç tutamayanlar da orucunu tutar

E?er nasip ve müyesser olursa in?allah bu hafta; Hazreti Âdem Ata’mızdan günümüze de?in, peygamber gönderilen bütün kavimlere (ümmetlere) farz olan mübarek Orucu tutmaya; Ramazan ayını idrake.; Bu kutsal ayın feyiz, rahmet, hikmet, sa?lık ve medar-ı ?ifa bereketini ya?amaya; ınsanlık/ıslâm âleminin en faydalı ibadetlerinden ?ehri Ramazan’a ba?layaca?ız.


E?er Yakup’un çocukları Tevrat’ı, Hazreti ısa’yı çarmıha geren sapkın ısrail o?ulları da ıncil’i tahrif, ıblisin söylemleri ile tezyif ve Rab’in ayetlerini tekzip etmeselerdi; Ramazan ayında bütün ehli kitap oruçlu olacaktı. Dolayısıyla bu yüksek rahmet, ulûhiyet ve bereketten gayri Müslimler ne yazık ki yararlanamayacak ve çok büyük bir nimetten mahrum kalacaklar.


Ancak; Kâinatın en yüce ilmine mazhar ve ıslâm’ın ekmeli (Âl-ımran 19) Hatem-ül Enbiya ile müyesser Müslümanların önemli bir meselesi var. ?u anda dünyanın en fakir, geri kalmı?, az geli?mi?, küffara 12 yılda 10 milyon ?ehit veren; Ba?ta Nyanmar putperetsli?inin Arakan bölgesi olmak üzere:, Do?u Türkistan (Çin), Afrika, Irak ve Suriye’de, insan aklının alamayaca?ı; Hiçbir vicdanın kabul edemeyece?i bir ?iddet, ?eamet, baskı, eziyet, zulüm ve soykırıma maruz; Diri, diri yakılan ve esir pazarlarında satılan milyonlarca Müslüman var.


Buna mukabil, sözde ıslâm ülkelerinin (ıslâm’a aykırı olmasına ra?men) Firavundan intikal Kralları, Yezitten mülhem Sultanları, Nemruttan mütevaris ifrit-iblis devlet ba?kanları ve müstebit Ba?bakanlarının istibdadı küffara rahmet okutacak derecededir. Üstelik sair ehli kitap ve umum küffarın idarecileri oldukça mütevazı, kendilerince dürüst, yalandan-talandan uzak, hak’sızlık/yolsuzluk yapmayan kimseler iken; Yukarda bahse konu ıslâm dü?manlıkları malûm Müslüman ülke yöneticileri ise Karun Kâfirini kıskandıracak derecede zenginler!..


Üstelik bu zenginlikleri haram (gasp-irtikap, HAK’sızlık ve yolsuzluk ürünü), sözleri yalan-yanlı?, kendileri hırs, ihtiras, ahlâki zafiyetle malûl kifayetsiz muhterislerdir. Bunlardan Hak, adalet, e?itlik, ilim, ahlâk, barı? ve hukuku hâkim kılanları tenzih ederim. Velâkin, ıslâm ülkelerinde ya?anan hak’sızlık, yol’suzluk ve suçlarla mücadele etmedikleri, kötüleri ?iddetle cezalandırmadıkları için suçludurlar. (Hak’sız: Allahsız, dinsiz, imansız, kâfir demektir.) ı?te bu nedenle ıslâm âlemi sıkıntılı; Dünya Müslümanları ise ekseriyetle mezalime maruzdur!..


MESELÂ SAHUR, ıMSAK VE SABAH MESELESı


Diyanet ı?leri Ba?kanlı?ı’nca izin verilen günümüz takvimleri ve imsakiyelere göre: Bu yıl Oruç’un ilk günü 18 Haziran 2015 Per?embe, imsak: 03.15, güne?: 05.13, Ak?am/ıftar: 20.28.. Yani bu demektir ki! Bu Ramazan Oruca gece 03.15’de ba?lanacak ve ak?am 20.28’e kadar: Tam 17 saat 13 dakika oruç tutulacaktır. Üstelik Haziran ve Temmuz sıca?ının yakıcı etkisi ve en uzun günlerin dayanılmaz baskısı altında. Üstelik haksız ve gereksiz yere!..


?ehri Ramazan’ın sonu 16 Temmuz 2015 – Per?embe günü de durum aynı. ımsak: 03.34. Güne? (Sabah): 05.26, ak?am: 20.25!.. Ba?langıca göre 19 dakika uzama ve ak?ama nazaran 2 dakika kısalma! Sonuçta 30 günlük süre içinde de?i?im sadece: 17 dakika. Yani, fark eden bir ?ey yok. E?er, Allahın âyetle ile ilgisi olmayan Diyanet imsakiyesine uyarsak yandık. Yani kutsal bir ibadet, i?kenceye dönecek demektir!..


Peki; Oruca Ba?lama Vakti Kur-an’a Göre Nasıl Olmalı?


Bakara Suresi 183: “Ey iman sahipleri! Oruç sizden öncekilere yazıldı?ı gibi, sizin üzerinize de yazılmı?tır. Bu sayede korunmanız umulmaktadır.” Anla?ılıyor ki oruç bizlerin korunması maksadıyla çok hayırlı bir ibadet olarak emredilmi?tir. Böylece Allah bizler için faydası olan oruç konusunda kuranda çok detaylı bilgi vermekte ve özellikle: Üstelik yemin ederek ‘bu dini sizler için kolayla?tırdım’ demektedir. Sahur, ımsak ve Oruca kolaylık getiren Ayet ise (Bakara 187): “Tan yerinin, beyaz iplik siyah ipten sizce seçilinceye kadar yiyin için, sonra da orucu gece oluncaya de?in tamamlayın..” Nasıl ki, ak?am güne?in batması ile iftar ediliyorsa; Makul zamanda Sahura kalkılarak, gün ı?ımadan, sabaha en yakın zamanda imsak (kapama-niyet) ile orucun ba?lanması gerekmektedir.


Dolayısıyla bu Ramazanda Ezanla sahura kalkıp; 45 dakika içinde imsak yapmalıdır.


Zira beyaz iplik ve siyah iplik karanlık ve aydınlı?ın bulu?ma noktasını temsil eder. Burada güne?in do?mu? olması bahis konusu de?ildir. Böyle olsaydı Âyette güne? do?du?u zamana kadar denirdi. Öyleyse örnek olarak verilen fecr vakti ne zaman olabilir? Örnekten anla?ılan ?u: Gecenin biti?i, gündüze ilk adım vakti ve karanlı?ın artık gün aydınlanmasıyla baktı?ımız ?eylerin fark edilme anıdır. Kaldı ki e?er Allah, “dini sizler için kolayla?tırdım” diyorsa, kullarını saniyelerle sınırlı bir oruca asla mahkûm etmez.


?u hale nazaran, Sahura (normal vaktinde okunması gereken) sabah ezanından bir saat önce kalkılabilir. (Zaten, Ramazanda Ezanlar, tam da sahura kalkma zamanına çekilmektedir.) Rabbin Ayeti gere?i: “Tan yerinin beyaz iplikle siyah ipli?in (çıplak gözle) seçilinceye kadar” yenilip içilir. Sabaha en yakın vakitte de niyet edilerek günün orucuna ba?lanır. Aksi takdirde, milyonlarca insanı çok erken vakit oruca ba?latmak, büyük bir gaflet, cehalet ve hıyanettir ki, bunun vebali büyüktür. Hesabı verilebilir mi bilinmez!.


Dahası: Güne?in tamamen batıp havanın karardı?ı anın, “gündüzün geceye geçi? anı” oldu?unu bilmi?iz de, neden zifiri karanlıkta orucu ba?latmak isteriz? Bu yaman çeli?ki niçin? Ak?am Ezanının okundu?u vakti hatırlayın, gecenin zifiri karanlı?ı de?il, ama zahir olmaya ba?ladı?ı ilk zamanlardır. ı?te Rabbimiz oruca ba?lama vaktini (verdi?i örnekte oldu?u gibi), “baktı?ımızda beyaz ile siyahın fark edildi?i zamanı” çok net tarif etmesine ra?men, birileri kendi dü?üncelerini “Kur-an’dandır diyerek” Allah’ın emirlerini görmezden gelmi?. Yetki ve sorumlu Diyanet ı?leri Ba?kanlı?ı da seyirci kalmı?tır. Durum bu!. Allah ümmileri affetsin.


KONUYU BıRAZ DAHA AÇALIM


Sahur Ramazan gecesinde, oruç tutmak niyetiyle kalkıp; bu maksatla kalkmaya, yiyip içmeye denir. Hadîs-i ?erifte "Sahura kalkın, çünkü onda bereket vardır" buyrulmu?tur. ımsak ise yiyip içmeye son vermek, oruca fiilen ba?lamaktır. Sahur; ıftar yeme?inden sonra ki?inin yeniden yiyip içecek hale gelmesi ile gerçekle?ir. Bunun belli bir saati yoktur; ancak tutulacak oruca medar olsun, oruçlunun açlık ve susuzluk çekece?i zaman asgarîye insin diye “sahurun mümkün oldu?u kadar geciktirilmesi”, iftarın ise vakit girer girmez yapılması tavsiye edilir.


Sahurun son vakti, tan yerinin a?armaya ba?lamasıdır. Bu vakte ‘fecr-i sadık’ denir.


Sahur bitince ba?layan zaman imsak’tır. Yani ımsak, sahurun bitti?i ve orucun fiilen ba?ladı?ı andır. Kuran-ı kerim, "Tan yeri a?arması sebebiyle tarafınızdan siyah ip beyaz ipten iyice ayırt edilinceye kadar yiyin ve için" (Bakara: 2/187) buyurmaktadır. Burada geçen siyah ipten gecenin karanlı?ı, beyaz ipten de, do?u ufku boyunca beyaz bir ip gibi ba?layıp, sonra kalınla?arak yayılan tan ı?ı?ı kastedilir. Günümüzde tan olayının ba?laması; yani sahurun sona ermesi ve ımsak vakti hesapla daha önceden belirlenmekte, takvimlere yazılmaktadır. Ancak, bu takvim ve imsakiyeler genellikle yanlı?, ihtilâflı ve çok tartı?malı ve ilgili âyete aykırıdır!


Oruca Ba?lama ve Takvimlerimiz:


Oruca ikinci fecrin do?masıyla, yani sabaha en yakın vakitte ba?lanıp; Ak?am güne? batıncaya kadar devam edilir. Güne?in ufukta kaybolmasıyla iftar edilir. Da?lıkta, da?ların üzerinden güne? ı?ıklarının çekilmesi beklenir. Sabaha do?ru do?u ufkunda iki çe?it a?arma olur. Birincisine, 'fecr-i kâzib' yani 'yalancı tan' denir. Bunun dinen bir hükmü yoktur.


ıkinci fecir: Do?uda gökle yerin birle?ti?i çizgi boyunca yayılan aydınlık; Tan yerinin a?armaya ba?lamasıdır. Bu anda Sahura son verilip oruca ba?lanır. Aynı anda “sabah namazı” vakti de girmi? olur. Bunda bütün mezhepler ittifak etmi?lerdir. Ayrıca Diyanet ı?leri B?k.lı?ı Din ı?leri Yüksek Kurulu 21 Ocak 1982 günlü kararıyla; Uygulamalarda görülen bazı bid’at ve yanlı?lıkları kısmen düzeltmi?, saptanan yeni olumsuzlukları da düzeltme yoluna girmi?tir.


Umarım Sahur ve ımsak konusu da ivedilikle düzeltilir; 17 saat oruç zulmü sona erer!


NETıCE OLARAK:


Özellikle, ORUÇ ayının yaz dönemini kapsayan uzun ve sıcak günlere denk geldi?i yaz aylarında fark edilen “Sahur ve ıMSAK” konusunda vaki ve hali hazır ısrarla sürdürülen inat ve yanlı?lık acilen ele alınır; Asgari 1.5-2 saatlik hata düzeltilir, milyonlarca Müslüman eziyet, zulüm ve Hak’sızlıktan kurtarılır. Sırf bu nedenle oruç tutamayanlar da orucunu tutar.

Mustafa Nevruz SINACI

[ Ulusal Ses ] - 7/19/2015

 
 
 
Habere yorum yaz
 
 
Haberi yazıcı formatına hazırla
 
 
Editöre mesaj gönder
 
Sayfa başına git


HABERE EKLENEN YORUMLAR  

Kayıtlarda bu haber yapılmış yorum bulunmamaktadır.
İlk yorum yazan siz olmak ister misiniz ?


Kampanya detayları için TIKLAYINIZ


Diğer Yaşam
  GAZİ ‘DE KULİSLER KIZIŞIYOR!..
  GAZİ ÜNİVERSİTESİNDE RENKLİ REKTÖRLÜK SEÇİMİ
  ÜNİVERSİTE REKTÖRLÜK SEÇİMLERİ ...
  KARANLIK HER YERİ KAPLAMASIN...
  GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ KİM OLACAK?
  YOK SATAN KİTAPLAR...
  RIZIK VE ZEYTİN DALI!..
  KUTLUYORUM AİHM...KUTLUYORUM...
  ELBETTE ÖNCE TÜRKİYE ...
  SOSYAL EKOLOJİ 'İN' ÇEVREBİLİM(cilik) 'OUT'
  DÜRBÜNÜNÜ YİNE TERS TUTMUŞSUN!..
  A.J. TOYNBEE'NİN KAYIP
  OY-AL(a)MAK İÇİN!...
  DEVLET BAŞA KUZGUN LEŞE...
  MOBBİNGCİLERİN KURDU MOBBİNCİLER ÜZERİNE!..
  HALKIN GAZINI ALMAK İÇİN MAVAL OKUMAK!..
  MAAŞ VE ÜCRET ZAMLARINDA KALLEŞLİK...
  HAK, HÜKÜM VE HÜKÜMET...
  ERAY'IN MASASINDAKİ AUAP 2038!..
  SAHUR-İMSAK ÇELİŞKİSİ VE İLÂHİ HAKİKAT
  BİLİMSEL DİN GERÇEĞİ...
  MUSTAFA NEVRUZ SINACI YAZDI...
  ARZU KÖK YAZDI...
  REFHAN İRTEM YAZDI...
  KAMU VİCDANI VE TÜRK MİLLETİ SORUYOR!..
 

Tasarım & Programlama SK WT © 2007 - İçerik © Copyright 2007Ulusal Ses Haber Portalı