Pazartesi , 22 Nisan 2019  
    ANA SAYFA
    Gündem                   
    Politika                   
    Dünya                      
    Ekonomi                  
    Güncel                     
    Spor                         
    Sağlık                       
    Yaşam                     
    Bilim ve Teknoloji 
    Kültür ve Sanat     
    Magazin                  
    Eğitim                      
    Kadın ve Aile        
    Yazarlar
    Söyleşi / Haber
    Video Haberler
      Künye
      İletişim
      Reklam

Haberlerde AraTCMB Döviz Kuru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SİTE İSTATİSTİĞİ
 BUGUN 351131  
 TOPLAM 702899082  
08.06.2007 itibariyle
Ekonomi Geri Dön 
NEDEN VE NEREYE SÜRÜKLENİYORUZ
Ordu istemeyen ve ordunun yüklediği maddi, manevi fedakârlığı göze aldırmayan bir millet esaret zincirini kendi eliyle boynuna geçirir -Gazi Mustafa Kemâl Atatürk(1930)

3 A?ustos 2015’de Türkiyede tipik bir Asimetrik Sava? dönemi ya?anyyor.


PKK ve I?YD ba?ta olmak üzere terör örgütü mensuplary ülkemizin her kö?esini sava? alany ilan etmi?lerdir. Askeri tesisler ba?ta olmak üzere tüm devlet güçlerine a?yr silahlarla saldyryyorlar. Yakyyorlar, yykyyorlar, yol kesiyorlar, haraç topluyorlar, pervasyzca adam öldürüyorlar. Giderek sayylary artan ?ehit cenazeleri tüm yurtta teröre lanet ya?dyran sloganlarla kaldyrylyyor. Terörden yylan halkymyzyn isyany ve öfkesi giderek artarken, arkasyna aldy?y dy? dünyanyn deste?iyle cüretini arttyran terör örgütü azgynca saldyrmaya devam ediyor.


Y?te böyle günlerde ülkemizde güçlü bir iktidara, güçlü bir ekonomiye ve güçlü bir ordu ile siyasi yöneticilerine tam güvenen milli iradeye ihtiyacymyz vardyr.


Türk ordusu; tüm gücü ile teröre kar?y kendisine sa?lanan synyrly çerçeve içinde görevini ba?aryyla yerine getirmeye çaly?maktadyr. Ama bu yeterli de?ildir. Havadan bombardyman ile teröriste zarar verilebilir ama önlemek mümkün de?ildir. Ayryca günümüz siyasi ortamynda ve kendisine sa?lanan hukuki yetkilerle ordunun ba?ary ?ansy fazla de?ildir.


Türkiye, dünyanyn en sorunlu bölgesinde etrafyndaki kan denizinin do?rudan etkisi altyndadyr. Uluslararasy terörün ülkemize zarar vermesini önlemek için tam bir siyasi güç birli?ine ihtiyacymyz vardyr.. Çünkü mevcut Asimetrik Sava?y sürdürecek ve milli güç unsurlarymyzy bu sava?a hazyrlayyp yönetecek olan güç siyasi güçtür. Oysa 3 A?ustos 2015’te Türkiyede resmen hükümet yoktur. Seçimin üzerinden iki ay geçmesine ra?men ülkeyi ço?u milletvekili dahi olmayan istifa etmi? AKP hükümeti kerhen yönetmektedir.


Vatany ve milleti sahiplenip ülkemize kar?y yürütülen sava?y gö?üsleyecek ve saldyrylara kar?y milli güç unsurlaryny yönetip yönlendirecek olan TBMM ise 2 Ekime kadar kendini tatile sokmu?tur. Ne yazyk ki ülkemiz her alanda yangyn yerine dönmü?ken sayyn vekillerimiz deniz kyyylarynda serinlemektedir.


Teröre kar?y verilen Asimetrik Sava?y fiilen yürütecek olan ordumuzun teröre kar?y koyma yetki ve sorumlulu?u yoktur. Memleketi sava? alanyna çeviren terör örgütlerine kar?y mücadele (bu i?ten hiç anlamayan) vali ve kaymakamlar eliyle Yller Ydaresi Kanununa göre yürütülmeye çaly?ylmaktadyr. Ordu ve güvenlik kuvvetleri sadece kendisine do?rudan saldyrylarda me?ru müdafa halinde operasyon yapabilmektedir.


Türk ordusu, geçen dönemde kumpasa dayaly davalarla kaybetti?i gücünü toparlamaya ve yaralaryny sarmaya çaly?maktadyr. Kumpas ile birlikte yapylan düzenlemelerle ordunun geleneksel disiplinini sa?layan Yç Hizmet kanunundaki kaldyrylan bazy maddeler yüzünden ya?anan disiplin zafiyeti devam etmektedir. Ayni ?ekilde Bedelli Askerlik Kanunu uygulamasy ile parasy olmayanyn vatan için ?ehit oldu?u, parasy olanyn banka veznesindan terhis oldu?u ortamyn yaratty?y sykyntylarda henüz giderilememi?tir.


T.C. Devleti; kendisini koruyacak tüm tedbirleri Anayasa ve yasalarla belirlemi? ve bununla ilgili te?kilatlary olu?turmu?tur. Buna ra?men bu hususlar dikkate dahi alynmamakta, Sykyyönetim, Ola?anüstü Hal, Seferberlik ve Sava? Hali durumlaryny ilan etmek akla gelmemektedir.


Ordunun üst komuta kademesinin tamamy 3 A?ustos Askeri ?urasynda tamamen de?i?ecektir. Bu durumda eski yönetim kademesinin etkili tedbir almasy beklenemez. Ayryca yaz aylary ordu ve emniyet güçlerinin rutin tayin mevsimi olup tecrübeli birlik komutanlary ve kurum amirlerinin önemli bir bölümü yer de?i?tirme süreci içindedir.


Tüm bu olumsuzluklara ra?men insanlarymyz içinde bulunduklary bölünüp parçalanma ve kanly bir iç sava?a sürüklenme sürecinin farkynda bile de?ildir. Yaratylan psikolojik algy ortamy ile halkymyz hiç bir ?eyi önemsemez hale gelmi?tir. Y?te asyl tehlikeli olan budur.


Türkiye her?eye ra?men güçlü bir ülkedir. Bugün en önemli eksi?i güçlü bir siyasi iradeye sahip olmamasydyr. Vatanyn ve milletin sahibi olan TBMM’nin böyle zor günlerde tatilde olmasy bu vatana yapylabilecek en büyük kötülüktür. Oysa 23 Nisan 1920’de açylan TBMM’in ilk icraatlary bugünün vekilleri için ibret alynacak derslerle doludur.


23 Nisan 1920-1 Nisan 1923 arasynda görev yapan Birinci TBMM ola?anüstü bir meclistir. Çünkü günümüz meclisinin aksine orada Güçler Birli?i ilkesi vardyr. Yasama, Yürütme ve Yargy TBMM’de toplanmy?tyr. 23 Nisanda en ya?ly üye syfatyyla Sinop Mebusu ?erif Bey Meclisi yönetmi? ve 24 Nisan’da Mustafa Kemal TBMM Ba?kany olmu?tur.


Bugün her türlü kanun, yönetmelik ve iç tüzük hükümlerine sahip olan 2015 meclisi, ülkedeki tüm a?yr ?artlara ra?men kendisinde dört ay hiç bir i? yapmama yetkisi bulurken Atatürk’ün TBMM, kurulu?unun ikinci gününde ilk kanununu kabul etmi?tir. Birinci TBMM’nin 24 Nisan’da çykarmy? oldu?u ilk kanun A?nam (Hayvan vergilerinin 4 katyna çykarylmasyna dair) Kanunudur. Ykinci Kanun ise 29 Nisan 1920’de çykarylan Hyyanet-i Vataniye Kanunudur.


Demekki TBMM bir gün içinde toplanyp ülke yönetimine sahip çykabiliyor ve gerekli yasal düzenlemeleri yapabiliyormu?.. Bugünde yapylmamasy için hiç bir sebep bulunmamaktadyr.


ACYLEN ÖNERYLERYM ?UNLARDIR; – TBMM derhal toplanyp ülke yönetimine a?yrly?yny koymalydyr. Bu meclisten istenildi?i takdirde ülkenin tüm sorunlaryny sahiplenecek hükümet çykabilece?i dosta dü?mana göstermelidir. – Acilen alynacak yasal önlemlerle (Sykyyönetim, Ola?anüstü Hal, Seferberlik ve Sava? hali gibi ) yürütülen sava? için güvenlik güçlerinin elini ba?layan zincirler kyrylmalydyr.. – Mevcut terörün dy? kaynakly ve destekli oldu?u gerçe?inden hareketle teröre kar?y etkin mücadelenin ancak Suriye, Irak ve Yran ile yapylacak koordineli çaly?malarla önlenece?i dikkate alynarak bu ülkelerle en üst düzeyde siyasi ili?kiler geli?tirilmeli, ortak operasyonlar düzenlenebilmelidir. – Terörden etkilenen ve yaratylmak istenilen iç sava? ortamyndan halkymyzy korumak maksadyyla ülke çapynda yo?un bir halky bilgilendirme operasyonu (Psikolojik Algy Operasyonu) yapylmalydyr. Bu konuda üniversiteler ve sivil toplum kurulu?larymyzda dahil olmak üzere tüm ileti?im kanallaryndan koordineli ?ekilde istifade edilmelidir. – Terörle mücadelede çok üstün gayret ve hizmetleri bulunan yeti?mi? personel (emekliler dahil) bulunmaly, etkin ve do?ru görevlendirmeler yapylarak bunlaryn bilgi, görgü ve tecrübesinden azami istifade edilmelidir..


Bunlar yapylmady?y takdirde sonumuzun ne olaca?yny görmek için uzmanly?a ihtiyaç yoktur. Son bir kaç yyl içinde Irak, Suriye, Libya’nyn ya?ady?y süreç gelece?imizin foto?rafyny göstermektedir. Bu albüme bakmak kafi gelecektir.


Dr. Tahir Tamer Kumkale

[ Ulusal Ses ] - 8/3/2015

 
 
 
Habere yorum yaz
 
 
Haberi yazıcı formatına hazırla
 
 
Editöre mesaj gönder
 
Sayfa başına git


HABERE EKLENEN YORUMLAR  

Kayıtlarda bu haber yapılmış yorum bulunmamaktadır.
İlk yorum yazan siz olmak ister misiniz ?


Kampanya detayları için TIKLAYINIZ


Diğer Ekonomi
  KÖHNE ZİHNİYET...
  CİDDİYET, TUTARLILIK VE YÖNETİM
  KUKLALAR, GÖREVLİLER VE KARAR VERİCİLER...
  GÜVENİ İSTİSMAR EDENLER
  NURULLAH AYDIN YAZDI...
  ŞEHİTLERİN ATEŞİ BU DEFA AKÇAY'A DÜŞTÜ!..
  TEĞMEN ÇELEBİ'Yİ KUTLUYOR DESTEKLİYORUM.
  77 YIL SONRA ATAMIZI ANARKEN...
  TÜRK ORDUSUNA KUMPAS(III)!..
  RUS SAVAŞ UÇAKLARI SURİYE'DE NE ARIYOR?
  TÜRK ORDUSU-II ORDUYA KÜRESEL SALDIRI!..
  MİLLİ KAHRAMAN DR.DOĞU PERİNÇEK...
  SUÇLU KİM Mİ?..
  TÜRKÇE KİMLİĞİMİZDİR.. SAHİP ÇIKALIM...
  DR.KUMKALE'NİN 28. KİTABI ÇIKTI...
  HAYDİ KILIÇDAROĞLU MEYDAN SENİN...
  ŞİMDİ NE YAPALIM? NASIL YAPALIM ?
  ATOM BOMBASINI UNUTMA UNUTTURMA!..
  NEDEN VE NEREYE SÜRÜKLENİYORUZ
  TÜRK ASKERİNİN ORTADOĞUDAKİ KÜRESEL PETROL SAVAŞLARINDA YERİ YOKTUR. BU OYUNA DUR DİYELİM.
  EVREN PAŞA ÖLDÜ...
  8 HAZİRAN VE İFLAS ETMİŞ ÜLKE EKONOMİSİ...
  23 NİSAN 1920 MİLLİ EGEMENLİK RUHUNU TÜRK GENÇLERİ YAŞATMAK ZORUNDADIR...
  24 NİSAN 1915 TEHCİR (YER DEĞİŞTİRME) OLAYI NEDİR ?
  İNSANLIĞIN BÜYÜK KAYBI!..
 

Tasarım & Programlama SK WT © 2007 - İçerik © Copyright 2007Ulusal Ses Haber Portalı