Salı , 23 Nisan 2019  
    ANA SAYFA
    Gündem                   
    Politika                   
    Dünya                      
    Ekonomi                  
    Güncel                     
    Spor                         
    Sağlık                       
    Yaşam                     
    Bilim ve Teknoloji 
    Kültür ve Sanat     
    Magazin                  
    Eğitim                      
    Kadın ve Aile        
    Yazarlar
    Söyleşi / Haber
    Video Haberler
      Künye
      İletişim
      Reklam

Haberlerde AraTCMB Döviz Kuru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SİTE İSTATİSTİĞİ
 BUGUN 250914  
 TOPLAM 703273807  
08.06.2007 itibariyle
Kültür ve Sanat Geri Dön 
SUMMER COLLECTIVE...
Son günü beklemek zorunda değilsiniz; şimdi hemen gidin görün!

Galeri Ylayda 1 Temmuz – 4 Eylül 2015 tarihleri arasynda “SUMMER COLLECTIVE” isimli grup sergisine ev sahipli?i yapyyor...


Tüm sezon boyunca eserlerini sergiledi?imiz, solo sergilerini düzenledi?imiz sanatçylarymyzdan Bary? Cihano?lu, Damla Özdemir, Atilla Galip Pynar, Ardan Özmeno?lu, Kerim Yetkin, Gazi Sansoy, Nurdan Likos, Özcan Uzkur, Aysel Alver, Caner ?engünalp ve Derya Özparlak’yn i?lerinin yer aldy?y sergide, sanatçylaryn son dönem i?leri izlenebilir. E?er sanatçylarymyzyn son yapytlaryny merak ediyorsaniz veya solo sergilerini kaçyrdyysanyz, sizleri yaz boyu devam edecek olan sergimizi ziyarete bekliyoruz.


Bary? Cihano?lu, evrensel temalary ki?isel üslubu ile irdeleyerek sanatyna sürekli yenilikler katan, üretkenli?i ve yaratycyly?y ile izleyenleri ?a?yrtmaya devam eden bir sanatçy olarak bu sene ilk defa tuval dy?y bir yüzey üzerinde üretti?i resimleri ile izleyici kar?ysyna çykmy?ty. Ali Gradiva ?im?ek’in ‘’Bölünemeyen Ayrylyk’’ makalesinde kalame aldy?y gibi ‘’Sanatçy, uzun bir süreçte alt yapysyny olu?turdu?u yeni eserlerinde, yakarak kömürle?tirdi?i ah?aplary tuvale dönü?türüyor, bu çaly?malarynda yanmy? ah?abyn yüzeyi üzerinde olu?an isli siyah renk ve yanma sonucu belirginle?en dokular resimlerinin alt yapysyny olu?turuyor. Resimlerinde siyah renk olarak görülen alanlar, yakylan ah?abyn kömürle?mesi sonucu elde edilirken, figürlerin di?er kysymlary ya?lyboya tekni?i ile renklendirilerek olu?turulmu?.’’ Sanatçynyn hem ah?ap hem tuval resimlerinde son yyllarda uygulady?y ‘’kaymalar’’ ve syra dy?y ‘’çekilmeler’’ sergilenen eserlerde görebileceksiniz. Figürlerin, sadece ba? kysymlaryndan belirli bir yöne do?ru çekilmeleri, geçen zaman ile birlikte insanyn mental dönü?ümüne i?aret ediyor.


Damla Özdemir ‘’Küçük Sabotaj’’ serisinde yer alan, sanatcinin uc boyutlu & cok katmanli kolajlari ve geleneksel kolajlari ile asamblaj çaly?malarynyn yer aldigi eserleri sergide gorece?iniz i?ler arasynda… Marcus Graf sanatçyyy ve yeni eserlerini ?öyle yorumluyor : ‘’Ki?isel hikayeleri sosyo-politik meselelerle harmanlayan, dü?ünsel anlamda sofistike ve zarif parçalar üretirken biçim ve içerik dengesini korumayy ba?aran Damla Özdemir’in çaly?malary mükemmel bir ça?da? sanat örne?i. Ayryca, günümüzün karma?ykly?yna tepki olarak seçti?i metot olan kolaj sanatyndaki ustaly?y da Özdemir’in i?lerinin bir ba?ka güçlü yany. Bu sanatsal yöntemin ço?ulcu ve eklektik karakterini, kopuk parçalardan olu?an ve sürece yönelmi? dünyamyza bir tepki olarak nasyl kullanaca?yny da çok iyi biliyor. Son yyllardaki çaly?malarynda dikkati çeken ?ey, bazy parçalaryn yüzeyden yükselerek üç boyutlu bir etki yaratmasy ve böylece çaly?manyn bütününü rölyef gibi bir karaktere bürümesi.’’


Atilla Galip Pynar resimlerinde ço?unlukla kendi iç yolculu?unun ve varolu? sorgulamalarynyn yansymalaryny izleyiciyle payla?yyor. Ynsan ve do?a ili?kisini temel alan, duygusal anlamda lo? olarak tanymlanabilecek fakat bütünüyle pesimist olmayan bir yakla?ymyn görüldü?ü eserler, özellikle günümüz insanynyn maddeselli?e indirgenmi? genel bilinç düzeyine ele?tiriler yöneltiyor.


Ardan Özmeno?u, aly?ylmy? kalyplaryn dy?ynda özgün fikir ve tekni?i ile öne çykan sanatçylarymyzdan biri olarak özgün basky tekni?iyle bulu?turdu?u post-it notlar ile yaratty?y eserleri , heykelleri ve enstalasyonlaryyla tanynmaktadyr. Rögaryn Altyndakiler” adyny verdi?i üç boyut izlenimli, çok-katmanly, izleyiciyi eserin kar?ysynda tutsak byrakan eserler üretmi? olan sanatçy, aly?ylagelmi?, yürürken gözümüzün aly?ty?y obje ve nesneleri, sabit hallerinin dy?yna çykarak yorumlarken, geleneksel formundan çykararak geometriye sundu?u bu simgeler üstünden ayny zamanda kendisini ve bizi tanymlyyor. New York rögar kapaklary çaly?malarynyn haricinde sergide cam heykeli de görülebilecek. Kerim Yetkin, pentürün statükosuna bir anlamda ba? kaldyryrken, kullandy?y farkly teknikler ile dokuda fyrça darbelerinden ziyade, kesikler, yaryklar ve silmeler ile geçi?ler elderken, kimi zaman yalyn, kimi zaman da bütün içindeki grift anlatym ?ekliyle izleyicinin öze, çok derinlere gitmesini arzuluyor. Bu yansymalar, sanatçynyn bazen oldukça geni? tuval yüzeylerinde, bazen de parça bütün ili?kisini irdeledi?i küçük boy onlarca eserden meydana gelen çoklu kompozisyonlarynda muhte?em bir armoni içinde kar?ymyza çykyyorlar.


Gazi Sansoy, görsel dilleri ve kurgulary oldukça farkly olan Minyatürler ve Yüzsüzler olmak üzere iki seriyi paralel olarak birkaç yyldyr çaly?maktadyr. Baty resminin önemli tablolaryndan yola çykarak Gazi Sansoy’un resimlerine vasyl olan ve Do?u-Baty kary?ymy bir sirki andyran tüm bu insan figürleri karma?asy ile Sansoy’un anlatmak istedi?i; temelinde II. Viyana ku?atmasyna kadar uzanan bir ezikli?i veya Tanzimat’la ba?layan bir batylyla?ma modernle?me ve bunun Cumhuriyet ile ve devrimlerle en üst seviyeye yükselip ?u son 10 yylda tekrar yüzümüzü iyice do?uya ama “çykarlarymyzy” batyya ve daha da çok Amerika’ya çevirdi?imiz son derece iki yüzlü bir yönetimle kurgulanmaya çaly?ylan toplumumuzdaki çarpyklyk ve zytlyklaryn en üst seviyeye ula?my? olmasy durumudur. Sansoy “Minyatür” serisi resimlerinde kürk için öldürülen hayvanlar, bo?a güre?leri, Filistin halkyna özgürlük veya adaletsizlik gibi insan veya hayvan haklary konularynda dolayly dolaysyz politik mesajlar veriyor. “Yüzsüzler” serisi resimlerinde ise Rönesans dönemi resimlerini sadece vücutlary yok edip pop renklerle boyayarak klasik ve ça?da? renk ve kompozisyon zytly?yny olu?turuyor..


Nurdan Likos, ‘’gerçeklik ve algyyy da gündeme getirmektedir. Herkes etrafyndaki gerçekli?i farkly bir biçimde algylar, bu sebeple tek bir algy yoktur. . Kadyn hikayelerinden yola çykar sanatçy. Feminist bir baky? açysy yoktur ama kadyn ve hayat üzerine kysa, derin ve öz farkyndalyklar yaratmaya çaly?yr. Etkili bir sunum ile onlary ön plana çykartyr ve vurgular. Yzleyicilere onlaryn hikayeleri üzerinden çözümleri anymsatarak, olaylar kar?ysyndaki duru?unu da sergilemi? olur. Kadyn ayny zamanda Likos için co?rafyayy temsil eder. Sanatçy resimlerini koyu-açyk düzeni içerisinde dengede tutmak ister. Siyah ve beyaz Likos için yin-yang’y, iyi ve kötü kavramlarynyn birbiri ardyna, birbirini izleyerek gelmesi, hayatyn içindeki dengeyi temsil etmektedir. Ritm, sadece renklerle alakaly de?il ayny zamanda ya?amyn ritmine de bir göndermedir.’’(Hülya Küpçüo?lu)


Özcan Uzkur, insanyn dramyny gözler önüne seriyor. Sanatçynyn olu?turdu?u kimliksiz bedenler, birbirine sava? açmy? insan bedenlerinden izler sunuyor izleyicilere. Uzkur’un yapytlarynda, lif ve kan öne çykarak, bir yandan bedeni olu?turmak üzere bir araya gelip bir yandan ondan ayrylyyorlar. Parçalaryndan tekrar, tekrar in?a edilmeye çaly?ylan bedenler, temsil edilenin yalnyzca insanlar de?il, belki de onun ötesinde, insanyn parçalandykça bütünle?meye çaly?an vah?i do?asy oldu?una i?aret ediyor. Birle?ti?i anda tekrar da?ylmaya ba?layan beden, belki de kendi bedenine yabancyla?ty?yny ve hiçbir zaman tam bir bütün olamayaca?yny ifade ediyor.


Aysel Alver, “Ahlaki çürüme ne zaman ve nasyl ba?lar? “ sorusuyla yola çykarak, bu çürüme sürecini insan ve de?erleri ba?lamynda “agoni” bir zaman dilimi olarak yorumlamaktadyr. Alver kesintiye u?rayan modernle?me ve aydynlanma sürecini dengesi bozulmu? hümanizm anlayy?y ve deforme olmu? ahlaki ve etik de?erler üzerinden tarif etmektedir. Bireylerin çocukluktan itibaren psikoseksüel geli?im süreçlerinin baskylanmasy veya müdahaleye u?ramasy ve evrensel ahlaktan mahrum byrakylarak yeti?tirilmesi bu sürecin ko?ullaryny hazyrlamy?tyr. Toplumsal bir mesele haline gelen bu türden müdahalelerin yaratty?y deformasyon ile ortaya çykan patolojik denilebilecek ki?iliklere dikkat çekmek gerekir. Benzer biçimde, bu yaptyrymlaryn daha sonraki süreçlerde özel ve kamusal alanlarda peki?tirilmesi ya?anan tahribaty derinle?tirmektedir.” diyen Alver “agoni” bir zaman dilimi olarak betimledi?i bu türden ahlaki ve etik de?erlerin yitimini galeri mekanynda sergiledi?i eserlerde gerçekle?tirdi?i psikanalitik bir yakla?ymla izleyiciye deneyimletmek istemektedir.


Caner ?engünalp, heykeli insan ya?amyny süslemek için de?il, de?i?tirmek ve bilgi aktarymyny sa?lamak için yapan sanatçy, uygulamalaryny bu yönde tasarlar. Özellikle kentsel mekanlar için heykeli bir mekan kurucu ö?e olarak üretir ve mekânsal ba?lamyn ta?ydy?y anlamy sorgulayarak, izleyicinin yapytyn aktif bir tamamlayycysy olmasyna, mekânsal belle?in yapytyn olu?um sürecine katylmasyna dikkat eder. “Maket” ölçe?ine indirgenmi? figürler, büyük bir tiyatro sahnesi gibi dü?ünülen, her gün daha da büyüyen ve dönü?en Ystanbul’un birer aktörleri olarak bu dev sahnede yerlerini almaktadyrlar.


Derya Özparlak, sergide yer alan heykelleri hakkinda ?u yorumlarda bulunuyor. ‘’Uçan balonlu figürleri ilk olarak 2010 yylynda kendi hayatymda meydana gelen bir kyrylma noktasy sonucu, dü?ünce balonu fikri ile ortaya çykardym. Daha sonra bu dü?ünce balonlaryndaki figürler, kendilerini yerçekimine kar?y balonlarla uçarak ifade ettiler. Metalin a?yrly?y ve so?uklu?una kar?y, renkli ve hafif balonlarla zytlyk olu?tururken hem teknik hem de kavram olarak hafifli?i yakaladym. Yzleyiciye balonlarla illüzyon sunarken, heykelin aya?yny yerden kesmi? oldum.’’


Galeri Ylayda tarafyndan temsil edilmi? ve birbirinden özgün i?ler üreten sanatçylaryn son dönem i?leri 4 Eylül 2015 tarihine kadar Galeri Ylayda’da görülebilir.


http://www.galleryilayda.com/project/summer-collective/

[ Ulusal Ses ] - 8/4/2015

 
 
 
Habere yorum yaz
 
 
Haberi yazıcı formatına hazırla
 
 
Editöre mesaj gönder
 
Sayfa başına git


HABERE EKLENEN YORUMLAR  

Kayıtlarda bu haber yapılmış yorum bulunmamaktadır.
İlk yorum yazan siz olmak ister misiniz ?


Kampanya detayları için TIKLAYINIZ


Diğer Kültür ve Sanat
  AHMET CANBABA DER Kİ!
  RAFET ORAL SANAT AKADEMİSİ...
  SUMMER COLLECTIVE...
  DAMLA ÖZDEMİR RESİM SERGİSİ...
  KAYIHAN KESKİNOK "DİRİLİŞ" RESİM SERGİSİ
  GAZİ SANSOY SERGİSİ...
  ÖZCAN ÖZKUR'UN 'GENESİS' İSİMLİ SERGİSİ
  BİNDALLI SANATEVİ RENGAHENK KARMA RESİM SERGİSİ!..
  NİKİTA'NIN KARANLIK MACERALARI!..
  ALTIN PORTAKAL'DA YARIM YÜZ YIL GERİDE KALDI!..
  GALERİ İLAYDA'DAN ÇOK KONUŞULACAK BİR SERGİ DAHA!..
  TAMER KUMKALE'NİN YENİ KİTABI: ERMENİ DOSYASI
  FESTİVAL TAM 7 SAAT SÜRDÜ...
  SANATIN SONSUZLUĞUNDA SANATÇI BABA-KIZ!..
  BALYOZ HİKAYESİ KİTAP OLDU!..
  GEZİ PARKI'NA NEDEN GİTMEMİŞ?..
  HER YERDE TENCERE HER YERDE TAVA!..
  ÖZNUR ERKEY RESİM SERGİSİ !..
  EMEK NİCE ANILARLA BİRLİKTE YOK OLDU!..
  AYKUT TÖLEĞEN FOTOGRAF SERGİSİ!..
  ELVİN KARAASLAN SERGİSİ GALERİ İLAYDA'DA YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR!..
  2.SARIYER EDEBİYAT GÜNLERİ SÜRÜYOR!..
  EMEL YALIN RESİM SERGİSİ!..
  2 MAYIS SON GÜN!
  HIDRELLEZ İSTANBUL'DA İZLEYİCİ İLE BULUŞTU!..
 

Tasarım & Programlama SK WT © 2007 - İçerik © Copyright 2007Ulusal Ses Haber Portalı